Ring oss gärna! 08-505 808 30

AKTUELLT

Tillsammans ska vi besegra cancer

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj är nu igång under oktober månad, i syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om bröstcancer samt bedriva påverkansarbete. Under hela månaden är vi med och uppmärksammar detta faktum att drygt 8000 kvinnor i Sverige varje år får beskedet att de har bröstcancer.

De som drabbas är inte ”alla andra”. De är våra mammor, systrar, barn, vänner och kollegor! Människor som finns i våra liv och som betyder något för oss. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre.

För oss är det viktigt att vara med och bidra till att forskningen går framåt. NGS är ett företag som arbetar med människor och för människor och det vi gör, gör vi med hjärtat. Det här är ett engagemang från hjärtat och vi är med i kampen mot cancer och donerar pengar till en välgörenhet som inte bara drabbar ”andra” utan som även drabbar oss.

Tillsammans ska vi besegra cancer.

NGS delårsrapport januari-juni 2017

Ingrid Nordlunds VD-kommentar gällande NGS Q2:

 ”2017 års andra kvartal var intensivt med tre genomförda förvärv. Med de nya förvärven fortsätter vi vår expansion inom nya tjänste­områden. Under kvartalet växte vi med 8 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vi hade en rörelsemarginal om 6,7 procent, vilket fortsatt är strax under vårt långsiktiga mål om 7 procent.

 I maj tillträdde vi Socionomuthyrning i Sverige AB och kompletterade därmed det förvärv som gjordes under förra året. Synergier vad gäller försäljning och processer har varit omedelbara och med bolagens delvis olika inriktning har vi breddat vårt erbjudande både mot våra kunder och vår personal. Socionomuthyrning har utvecklats som förväntat i kvartalet och med en mängd nya ramavtal som tecknats är vi väl rustade inför den formalisering av marknaden som kännetecknat det senaste året.

SOURCE med dotterbolag och Klona förvärvades i juni och har under den första månaden som en del av NGS presterat över förväntat. Verksamheten – executive search och chefsrekrytering, med tyngdpunkt inom offentlig sektor, men även till det privata näringslivet, utgör nu en del av NGS segment Ledarförsörjning. Omfattningen på denna verksamhet, liksom den hos Human Capital, skiftar över året och juni är vanligtvis en månad med stora volymer med tanke på de rekryteringar som ska slutföras innan sommaren. Med en omfattande bas av ramavtal och stora behov av personal inom både offentlig och privat sektor ser vi en fortsatt god efterfrågan på dessa tjänster över tid.

Vår svenska sköterskebemanning fortsätter utvecklas väl både vad gäller volym och sunda marginaler, medan läkarbemanningen uppvisar tillväxt men med lägre marginal än mot­svarande kvartal föregående år. Verksam­hetsområde Skola fortsätter tappa i volym på grund av brist på personal, vilket påverkar vår rörelsemarginal negativt.

Med våra nya förvärv med oss in i nästa kvartal ser jag fram emot att integrera och utveckla dessa tillsammans med övriga NGS och därmed fortsätta skapa förutsättningar för tillväxt under lönsamhet för vår koncern enligt våra mål och vår strategi.”

Ingrid Nordlund – Verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken här

NGS förvärvar ytterligare två företag inom ledarförsörjning

NGS Group fortsätter utveckla sin verksamhet och förvärvar ytterligare två företag inom segmentet Ledarförsörjning och executive search. Från och med 1 juni ingår SOURCE Recruitment Sweden AB och Klona Rekrytering i NGS Koncernen.

SOURCE är verksamma inom ledarförsörjning till den offentliga sektorn. Företaget grundades av Lars Elveback och Björn Torstensson år 1998 som tillsammans drivit bolaget framgångsrikt sedan dess. Bolaget omsatte 2016, 35,4 Mkr med ett rörelseresultat om 8,1 Mkr. I SOURCE ingår dotterbolagen Decennium3 Nordic AB och SOURCE D3 Finland OY.

Klona grundades år 2014 av Lisa Mastalir, VD och Karin Rudhag, vice VD, båda med lång erfarenhet från executive search och urval. De kommer tillsammans fortsätta driva verksamheten. Klona omsatte 2016 5,9 Mkr med ett rörelseresultat om 1,0 Mkr.

Lars Elveback, VD och Björn Torstensson, vice VD, kommer fortsatt vara drivande krafter i verksamheten och utgöra bolagets ledning.

Ingrid Nordlund, VD för NGS Group säger:
”Vi gjorde vårt första förvärv inom segmentet ledarförsörjning våren 2016 och har sedan dess sökt kompletterande förvärv för att stärka vår position på marknaden och vårt erbjudande till våra kunder. I och med förvärven av SOURCE och Klona utökar NGS sitt tjänsteutbud och sin geografiska marknadstäckning. I likhet med delar av NGS är SOURCE fokuserat på offentlig sektor och det finns många gemensamma nämnare både vad gäller arbetsmetoder och förhållningssätt. Klona är ett Göteborgsbaserat bolag och i och med förvärvet ökar nu NGS möjligheter att växa i denna region även inom vår befintliga verksamhet inom ledar- och specialistrekrytering. På motsvarande sätt blir nu även Finland en ny marknad för NGS. Vi ser ett stort antal synergier och utvecklingsmöjligheter för det befintliga NGS och för de nu förvärvade bolagen.

Jag är väldigt glad att kunna offentliggöra dessa förvärv, som både kommer att bredda och stärka NGS verksamhet inom segmentet Ledarförsörjning, Förvärven är i linje med vår strategi att växa såväl organiskt som genom förvärv, där de förvärvade bolagen ska vara nischade och unika inom sina respektive segment. SOURCE och Klonas gedigna kunnande och branscherfarenhet tillför ny kompetens till NGS och är efterlängtade förvärv som möjliggör för oss att fortsätta utveckla vårt segment Ledarförsörjning”.

Vi önskar härmed våra nya kollegor på SOURCE och Klona välkommen till NGS-familjen.

NGS delårsrapport januari-mars 2017

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten;

”2017 inleddes med ett kvartal med fortsatt stabil efterfrågan. Under årets första kvartal nådde vi 6,1 procents tillväxt med en rörelse­marginal om 6,6 procent, vilket är strax under vårt långsiktiga mål om 7 procent.

I och med 2017 redovisar NGS enligt två segment, Bemanning och Ledarförsörjning. Förändringen är gjord för att bättre spegla NGS verksamhet av idag och framåt. Inom segment Bemanning återfinns våra verksamheter inom vård, skola och socionom­bemanning.  Under kvartalet har vi haft tillväxt inom den svenska sköterske­bemanningen medan läkarbeman­ningen varit i nivå med förra året. Vår verksamhet inom skolan har fortfarande utmaningar vad gäller tillgång på personal och tappar jämfört med första kvartalet 2016. Detta påverkar både vår tillväxt och vår rörelse­marginal negativt.  Rörelsemarginalen påverkas också av de pressade nivåerna inom delar av läkar­bemanningen.

Vår socionomverksamhet som är i sin upp­startsfas utvecklas positivt och i och med att vi tillträdde vårt senaste förvärv, Socionom­uthyrning i Sverige AB, den 2 maj ser vi fram emot att denna nya del inom NGS tar fart under andra kvartalet. Vi har vunnit flera viktiga avtal inom socionombemanning under årets första månader och ser en tydlig trend att dessa tjänster börjar upphandlas på samma systematiska sätt som vård och skola. Med bra avtal på attraktiva orter har vi en god grund att växa vidare från. Sättet att bedriva verksamhet genom upphandlade ramavtal inom offentlig sektor följer också vår strategi att vara en långsiktig leverantör.

Segment Ledarförsörjning innefattar idag vår affär inom området ekonomi där vi är verksamma inom rekrytering och interims­lösningar av chefer och specialister. Vi ser en långsiktig, strukturell efterfrågan inom detta segment och har ett tydligt mål att växa denna lönsamma del inom NGS, både organiskt samt via kompletterande förvärv.

Inom samtliga våra områden fortsätter efterfrågan på våra tjänster att vara mycket god och vår utmaning är som tidigare att hitta rätt personal till alla våra uppdrag.”

Ingrid Nordlund – Verkställande direktör

Vill du ta del av Q1 Rapporten i sin helhet, följ länken här;

NGS Group förvärvar Socionomuthyrning i Sverige AB

NGS Group fortsätter att utveckla sin verksamhet inom socialtjänsten genom förvärv av konsultbolaget Socionomuthyrning i Sverige AB.

Socionomuthyrning i Sverige AB tillhandahåller konsulter till flertalet tjänster inom socialtjänsten. Företaget grundades år 2013 av socionomerna Ulf Fredriksson och Janne Karlsson, som framgångsrikt drivit bolaget gemensamt sedan dess. Bolaget omsatte 23,9 Mkr 2016 med ett rörelseresultat om 3,2 Mkr.

Ulf Fredriksson, VD och Janne Karlsson, vice VD, kommer fortsatt vara drivande krafter i verksamheten och utgöra bolagets ledning.

”Vi gjorde vårt första förvärv inom tjänsteområdet socionomkonsulter sommaren 2016 och har sedan dess sökt ett kompletterande förvärv för att stärka vår position på marknaden och vårt erbjudande till våra kunder. Socionomuthyrning i Sverige AB har ett erkänt gott rykte bland kunder och konsulter inte minst tack vare Ulfs och Jannes gedigna kompetens och erfarenhet både i egenskap av att de själva varit verksamma som socionomer, men också som företagsbyggare. Jag är idag väldigt glad att kunna offentliggöra detta förvärv, som både kommer bredda och stärka NGS verksamhet inom tjänsteområdet socionomkonsulter”, säger Ingrid Nordlund, VD för NGS Group.

”Det är vår absoluta övertygelse att det här är ett bra sätt att gå vidare i att utveckla verksamheten med att erbjuda socionomer tillsammans med ett starkt bolag som NGS.
Vi kommer nu tillsammans visa vägen för ett sunt och långsiktigt sätt att vara en trygg och kvalitetsinriktad leverantör inom socialtjänsten. I tillägg finns nu andra tjänster som NGS kan tillhandahålla till våra befintliga kunder”, säger Ulf Fredriksson och Janne Karlsson, grundare till Socionomuthyrning i Sverige AB.

Avtalet skrevs under efter börsens stängning igår den 28 mars 2017. Köpeskillingen för ett skuldfritt Socionomuthyrning i Sverige AB består av en fast köpeskilling om 17 Mkr, vilken erläggs kontant. Vidare tillkommer en möjlig kontant tilläggsköpeskilling om maximalt 7 Mkr som kan utfalla beroende på Socionomuthyrnings rörelseresultat under 2017 respektive 2018. Tillträdesdag är den 2 maj 2017. Bolagets verksamhet kommer att redovisas i NGS-koncernens finansiella rapportering från och med andra kvartalet 2017.

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller via mail till ingrid.nordlund@ngsgroup.se.

 

Nästa sida »