Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Malin Ernestrand på telefon 0455-30 28 11 eller via e-post: malin.ernestrand@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

Document iconNGS Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma
3 september, 2018 - pdf

Aktieägarna i NGS Group AB (publ), org. nr 556535-1128 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 september 2018, kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Holländargatan 13 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per torsdagen den 20 september 2018, dels ii) anmäla sig för deltagande på bolagsstämman till Bolaget under adress NGS Group AB (publ), Klas Wilborg, Holländargatan 13, 111 36 Stockholm, per telefon 08-505 808 30 eller via e-post till info@ngsgroup.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 20 september 2018.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 20 september 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd. 

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För ytterligare information om NGS Groups behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se NGS Groups hemsida www.ngsgroup.se under rubriken "Integritetspolicy" som finns under avsnittet "Om oss".

Fullmaktsformulär
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ngsgroup.se, samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om antal styrelseledamöter
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Pekka Palomäki (ordförande), Per Odgren samt Jan Sandberg, föreslår att Per Odgren väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska minskas med en ledamot och fortsättningsvis bestå av fyra ledamöter.

Styrelsen har sedan Gunilla Carlsson avgick ur styrelsen den 5 juni 2018 för arbete som assisterande generalsekreterare inom FN-organet UNAIDS bestått av fyra ledamöter. Styrelsen har utvärderat sitt arbete och funnit att det fungerar tillfredställande med fyra ledamöter och har därför till valberedningen föreslagit att antalet ledamöter minskas. Valberedningen delar styrelsens bedömning.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar ska lämnas om det kan ska utan väsentlig skada för Bolaget.

* * * * * *

Stockholm i september 2018

NGS Group AB (publ)
Styrelsen

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 september 2018 kl. 15.00 CET.

Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 - pdf
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 - pdf
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 - pdf