Ring oss gärna! 08-505 808 30

AKTUELLT

NGS Group förvärvar QSearch

NGS Group fortsätter att utveckla sin verksamhet inom rekrytering och executive search genom förvärv av rekryteringsbolaget Qsearch AB.

Qsearch är en väletablerad aktör inom rekrytering och assessment i den finansiella sektorn. Qsearch, som ägs av Stefan Otterbeck och Helena Pettersson, har sedan 2006 framgångsrikt rekryterat ledare och specialister inom bank, finans och försäkring. Bolaget omsatte 8,9 Mkr under det senaste räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-08-31, med ett rörelseresultat om 1,8 Mkr. Huvudkontoret ligger i Stockholm där också merparten av verksamheten bedrivs. Stefan Otterbeck och Helena Pettersson kommer fortsättningsvis vara drivande krafter i verksamheten och utgöra bolagets ledning.

”Förvärvet är i linje med vår strategi att växa såväl organiskt som via förvärv, och med Qsearch stärker vi vår position och öppnar upp för både nya tjänster och marknader. Qsearch är verksamma inom samhällsviktiga branscher, som med ett relativt oberoende av konjunktursvängningar haft en stabil utveckling även under pandemin.  Med Qsearch tydliga position inom bank, finans och försäkring följer vi vår strategi om förvärv av specialiserade verksamheter. Qsearchs gedigna kunnande och branscherfarenhet tillför ny kompetens till NGS och kompletterar vår befintliga verksamhet såväl inom Human Capital som inom Source. Jag är glad att vi förvärvar ett bolag med så gott renommé i marknaden och där det finns många gemensamma nämnare med NGS, både vad gäller arbetsmetoder och förhållningssätt”, säger Ingrid Nordlund, VD för NGS Group.

”NGS Group har både resurser och erfarenhet för att vara med och bidra till expansionen av Qsearch och vi ser fram emot att ingå i ett större sammanhang. Vi kommer att kunna vidareutveckla verksamheten ytterligare och ser fram emot att vara delaktiga i att utveckla NGS”, säger ägarna Stefan Otterbeck och Helena Pettersson på Qsearch. ”Vi är glada för samgående med en partner som precis som vi verkar utifrån värderingar som kundfokus, kvalitet, stabilitet och långsiktighet. Tillsammans ska vi utveckla, förfina och skapa nya tjänster för att tillföra mervärde till våra kunder”, säger Stefan Otterbeck, VD.

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller via mail till ingrid.nordlund@ngsgroup.se. Se även www.ngsgroup.se

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2021 kl 08:45.

Bokslutskommuniké 2019

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”Årets fjärde kvartal innebär en fortsatt svag utveckling med omsättnings- och resultattapp jämfört med föregående år.

Verksamheten inom läkarbemanningen har under 2019 utvecklas väl men marknaden mattades av under årets sista månad. Sjuksköterskebemanningen har liksom under kvartal tre haft omsättningstapp, men med oförändrade marginaler. Under december månad införde ett antal regioner, däribland Region Stockholm, inhyrningsstopp på våra tjänster vilket gav ett markant avtryck på omsättningen. De inhyrningsstopp och uppsägningar som pågår diskuteras flitigt i media och läget framåt är svårbedömt. Med tanke på de stora vårdbehov som finns och kommer att finnas ser vi dock att det finns en underliggande långsiktig efterfrågan på våra tjänster.

Områdena socionomer och skola fortsätter att leverera i de upphandlade avtalen på en mycket konkurrensutsatt marknad, men där vi med våra starka varumärken behåller vår position.

Verksamheten inom executive search stärktes under fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan, med en mer normal orderingång. Vårt goda renommé och våra skickliga konsulters insatser resulterade i ett ökat antal vunna affärer i kvartalet. Efterfrågan på specialister inom ekonomi och finans noterade en avmattning vilket resulterat i att utvecklingen jämfört med kvartal tre endast innebar en mindre omsättningsökning.

Kvartalet som helhet präglas av de inköpsstopp som infördes av flera av våra största kunder inom vårdbemanning. I dagsläget är det svårbedömt hur länge detta kommer att pågå och vi arbetar därför intensivt med att bredda vår marknad både geografiskt och i nya kundsegment.”

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till rapporten här

Årets julgåva till BRIS

NGS investerar i framtiden – Barn❤️

Under juletider söker många barn i Sverige stöd och hjälp hos Bris- Barnens rätt i samhället.

NGS skänker årets julklapp som gåva till BRIS.

I januari 2020 blir Barnkonventionen lag, en bättre framtid för barn

Ge bort en julgåva

NGS Q1 Rapport 2019

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”Årets första kvartal har inletts positivt med en fortsatt stabilisering av verksamheten. Rörelseresultatet slutade på 7,3 MSEK, vilket är något under motsvarande kvartal 2018, men med en förstärkning av rörelsemarginalen. Från och med detta kvartal redovisar vi samtliga våra verksamheter i ett och samma segment. Detta som en konsekvens av vårt arbete med att öka synergierna mellan de olika affärsområdena och växa våra gemensamma affärer inom såväl bemanning och rekrytering som executive search.

Under kvartalet utmärkte sig verksamheten med rekrytering och interimslösningar avseende specialister inom ekonomiområdet, vår sköterskebemanning samt läkarbemanningen som de delar av verksamheten som har stabilast utveckling. Bemanning och rekrytering
inom ekonomi med ökad lönsamhet, sköterskebemanningen som har en mindre men stadig tillväxt jämfört med föregående år samt delar av läkarbemanningen som både visar tillväxt och starkare marginaler.

Utmaningarna inom skolbemanningen består, då fortsatt lärarbrist råder. Område socionomer har lägre volymer än förgående år, men arbetar sig successivt uppåt med en mindre men mer marginalstark affär. Slutligen levererar executive search ett resultat under föregående år, beroende på långa rekryteringsprocesser och en tröghet i marknaden i kölvattnet av den utdragna regeringsbildningen, vars effekter hänger kvar. Vi ser framför oss ett scenario där det ser ut att dra ut något på tiden till det att chefsrekryteringar inom offentlig sektor är i nivå med föregående år.

Sammanfattningsvis har höstens insatser vad gäller effektivisering och kostnadsfokus givit effekt och vår totala kostnadsmassa har sjunkit med 3 MSEK jämfört med Q1 2018. Vi har fortsatt avstå affärer med alltför låga marginaler för att öka vår lönsamhet. Jag bedömer dock att vi fortsatt kommer ha en resa innan vi når tidigare omsättningsvolymer. Med våra senaste förvärv och omstruktureringen av verksamheten fokuserar vi primärt på att stärka lönsamheten och att växa inom de områden vi ser störst möjligheter att lyckas med detta.”

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

  1.  Ingrid Nordlund är VD för NGS Group.

NGS Group tillhör Det goda tjänsteföretaget

Vi på NGS Group är stolta över att tillhöra Almega Tjänsteföretagen och Det goda tjänste­företaget. Det betyder att vi följer lagar och kollektivavtal samt arbetar för god etik.

Det goda tjänste­företaget är ett ansvarstagande och en kvalitetsstämpel för dig som kund. Då vet du också att vi som företag tillämpar bra villkor när det gäller medarbetarna.

Symbolen betyder att det är ett medlems­företag i Almega Tjänsteföretagen och att vi:

  1. Tillämpar kollektivavtal eller villkor på motsvarande nivå.
  2. Har en policy för jämställdhet, mot diskriminering och sexuella trakasserier.
  3. Tillämpar vår gemensamma värdegrund.
  1. First Med tillhör Det goda tjänsteföretaget.

Nästa sida »