Ring oss gärna! 08-505 808 30

AKTUELLT

NGS Q1 Rapport 2019

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”Årets första kvartal har inletts positivt med en fortsatt stabilisering av verksamheten. Rörelseresultatet slutade på 7,3 MSEK, vilket är något under motsvarande kvartal 2018, men med en förstärkning av rörelsemarginalen. Från och med detta kvartal redovisar vi samtliga våra verksamheter i ett och samma segment. Detta som en konsekvens av vårt arbete med att öka synergierna mellan de olika affärsområdena och växa våra gemensamma affärer inom såväl bemanning och rekrytering som executive search.

Under kvartalet utmärkte sig verksamheten med rekrytering och interimslösningar avseende specialister inom ekonomiområdet, vår sköterskebemanning samt läkarbemanningen som de delar av verksamheten som har stabilast utveckling. Bemanning och rekrytering
inom ekonomi med ökad lönsamhet, sköterskebemanningen som har en mindre men stadig tillväxt jämfört med föregående år samt delar av läkarbemanningen som både visar tillväxt och starkare marginaler.

Utmaningarna inom skolbemanningen består, då fortsatt lärarbrist råder. Område socionomer har lägre volymer än förgående år, men arbetar sig successivt uppåt med en mindre men mer marginalstark affär. Slutligen levererar executive search ett resultat under föregående år, beroende på långa rekryteringsprocesser och en tröghet i marknaden i kölvattnet av den utdragna regeringsbildningen, vars effekter hänger kvar. Vi ser framför oss ett scenario där det ser ut att dra ut något på tiden till det att chefsrekryteringar inom offentlig sektor är i nivå med föregående år.

Sammanfattningsvis har höstens insatser vad gäller effektivisering och kostnadsfokus givit effekt och vår totala kostnadsmassa har sjunkit med 3 MSEK jämfört med Q1 2018. Vi har fortsatt avstå affärer med alltför låga marginaler för att öka vår lönsamhet. Jag bedömer dock att vi fortsatt kommer ha en resa innan vi når tidigare omsättningsvolymer. Med våra senaste förvärv och omstruktureringen av verksamheten fokuserar vi primärt på att stärka lönsamheten och att växa inom de områden vi ser störst möjligheter att lyckas med detta.”

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

  1.  Ingrid Nordlund är VD för NGS Group.

NGS Group tillhör Det goda tjänsteföretaget

Vi på NGS Group är stolta över att tillhöra Almega Tjänsteföretagen och Det goda tjänste­företaget. Det betyder att vi följer lagar och kollektivavtal samt arbetar för god etik.

Det goda tjänste­företaget är ett ansvarstagande och en kvalitetsstämpel för dig som kund. Då vet du också att vi som företag tillämpar bra villkor när det gäller medarbetarna.

Symbolen betyder att det är ett medlems­företag i Almega Tjänsteföretagen och att vi:

  1. Tillämpar kollektivavtal eller villkor på motsvarande nivå.
  2. Har en policy för jämställdhet, mot diskriminering och sexuella trakasserier.
  3. Tillämpar vår gemensamma värdegrund.
  1. First Med tillhör Det goda tjänsteföretaget.

Bokslutskommuniké 2018

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

Slutet på år 2018 fortsatte att präglas av utmaningar inom delar av bemanningssegmentet, men med ett läge som stabiliserats. Vår verksamhet inom ledar­försörjning har en lönsam affär med god efterfrågan på våra tjänster, även om vi i kvartalet hade färre avslutade rekryteringsuppdrag än föregående år.

Rörelseresultatet från den operativa verksamheten ökade med 3,3 MSEK jämfört med tredje kvartalet och rörelsemarginalen förbätt­rades från 4,0 procent till 5,7 procent i kvartal fyra. Marginalförstärkningen härrör från tillväxt inom sköterskebemanning, där vi ökat resurserna internt för att möta efterfrågan i marknaden. På mot­svarande sätt har vi minskat personal­kostnaderna inom läkar- och socionom­bemanningen. Vidare har vi fortsatt att avstå från lågmarginal­­affärer och därmed omsätt­ning inom läkar­bemanningen, vilket har inneburit att den mer lönsamma affären inom ledarförsörjning ökat andelen av den totala omsättningen något. Då vi ser en fortsatt god marknad inom detta segment har vi förstärkt organisationen för att möjliggöra tillväxt framåt.

Trögheten i regeringsbildningen och omstruktu­reringen i landets kommuner efter valet har inneburit att rekryteringar har fördröjts eller skjutits på framtiden vilket påverkat vår rekryteringsverksamhet negativt i kvartalet. Detta är dock inte en strukturell förändring utan den underliggande efterfrågan kvarstår. Sköter­ske­­bemanningen visar fortsatt god tillväxt i Sverige medan läkar­bemanningen under kvartalet präglades av ett fortsatt restriktivt inköpsmönster från landstingens sida. Detta samman­­taget resulterar i ett omsättnings­tapp om 16 procent jämfört med samma period föregående år.

Trots att rörelseresultat och omsättning är lägre 2018 än 2017 är det glädjande att vi har ett starkare operativt kassaflöde både jämfört med motsvarande kvartal och helår.

Vi fortsätter att effektivisera koncernen genom att fusionera ett antal av dotterbolagen, dels för att minska administrationen och dels för att minska antalet varumärken. Under andra kvartalet 2019 lämnar vi tre kontor i Stockholm för ett gemensamt, vilket innebär en årlig besparing om cirka 2 MSEK. Ett och samma kontor främjar samarbeten och synergier mellan verksam­heterna samt möjliggör effektivare arbetssätt. Vidare har vi för att med full kraft fokusera på ökad lönsamhet utökat koncern­ledningen med en tjänst med ansvar för affärs­­utveckling. Lisa Mastalir som har gedigen erfarenhet av rekrytering och försäljning inom både privat och offentlig sektor, kommer att fokusera på försäljnings­synergier verksam­heterna emellan, tjänste­utveckling samt nya marknader för NGS.

NGS verksamhet bygger på goda relationer mellan våra kunder och medarbetare. Vi effektiviserar kontinuerligt våra processer med digitala verktyg och tjänster som ett komplement till det personliga anslag som är avgörande för våra goda utvärderingar i kund- och medarbetarundersökningar.

Utmaningen med minskad efterfrågan inom läkar­bemanningen består men har stabiliserats. Med de åtgärder som genomförts under 2018, ett stabilare politiskt landskap och en fortsatt god efterfrågan i huvuddelen av våra verksamheter ser jag sammantaget med tillförsikt på vår utveckling och våra möjligheter under 2019.

Ingrid Nordlund – Verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

  1. Ingrid Nordlund är VD för NGS Group.

Årets julgåva till Naturskyddsföreningen

Två veckor kvar till dopparedan’
och kanske är du ute på klappjakt på stan
Vi på NGS har redan inhandlat paketen
som är till oss alla för det gagnar planeten
Vi fortsätter stödja även nästa år, det är meningen
för årets julgåva har vi skänkt till Naturskyddsföreningen

Klimatförändringarna är på riktigt och de händer nu. NGS Group är en hållbar koncern och i det arbetet medverkar vi för att rädda och stärka miljön.

Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är de viktigaste arbetsområdena. Det senaste decenniet har det globala arbetet blivit allt större och starkare. Föreningen samarbetar och stödjer över 60 miljöorganisationer över hela världen, tack vare pengar från Sida. De står dessutom bakom miljömärkningen Bra Miljöval som hjälper dig att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

Gör som oss. Ge bort en julgåva till Naturskyddsföreningens arbete för klimatet. Ditt och vårt stöd behövs.

Ge bort en julgåva

  1. NGS Group stödjer Naturskyddsföreningen.

NGS Q3 Rapport 2018

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”Tredje kvartalet fortsatte att präglas av utmaningar inom delar av bemanningssegmentet, medan andra delar av verksamheten fortsätter utvecklas positivt. Vår verksamhet inom ledarförsörjning har en sund affär med god efterfrågan på våra tjänster. Sköterskebemanningen visar fortsatt tillväxt med goda marginaler medan läkarbemanningen har oförändrat låga marginaler och ett än mer restriktivt inköpsmönster hos våra kunder. Detta samman­taget resulterar i ett omsättningstapp om 16 procent jämfört med samma period föregående år.

Rörelsemarginalen från den operativa verksam­heten minskade från 5,7 procent i andra kvartalet till 4,0 procent i kvartal tre. Motsvarande period 2017 var marginalen 7,0 procent. Tappet härrör från en kombination av ett omsättningstapp inom läkarbemanningen och ett fluktuerande intäktsflöde mellan kvartalen inom segment Ledarförsörjning.

Inom segment Ledarförsörjning fortsätter den positiva utvecklingen för både SOURCE och Human Capital. Efterfrågan är god på både interims- och rekryteringstjänster bland alla kategorier av ekonomer samt på chefs­rekryteringar inom offentlig sektor. Utvecklingen i denna verksamhet skiftar över tid, dock utan ett underliggande trendskifte i den marknad vi befinner oss i. Vi ser fortsatt ett gott affärsläge inom detta segment.

Vi utvecklar vår verksamhet inom specialist­rekrytering och under kvartalet startade vi en satsning inom området juridik, där det finns en stark efterfrågan i marknaden. Efterfrågan finns både hos våra befintliga kunder och för oss nya områden att bearbeta. På motsvarande sätt gör vi satsningar inom nya områden avseende chefsrekrytering och socionombemanning.

Arbetet med att utveckla befintliga avtal och kunder är en viktig del av vår framgång, där vi inom sköterskebemanningen under kvartalet vuxit antalet nya kunder inom befintliga ramavtal. Detta är ett ständigt pågående arbete och är fortsatt fokus inom samtliga verksamhetsområden.

Utvecklingen inom läkarbemanningen är svår­bedömd i det korta perspektivet, men våra långsiktiga finansiella mål ligger fast över tid då flertalet av våra verksamheter utvecklas väl och har god potential att bidra till en starkare lönsamhet.”

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

  1.  Ingrid Nordlund är VD för NGS Group.

Nästa sida »