Ring oss gärna! 08-505 808 30

AKTUELLT

Årets julgåva till Naturskyddsföreningen

Två veckor kvar till dopparedan’
och kanske är du ute på klappjakt på stan
Vi på NGS har redan inhandlat paketen
som är till oss alla för det gagnar planeten
Vi fortsätter stödja även nästa år, det är meningen
för årets julgåva har vi skänkt till Naturskyddsföreningen

Klimatförändringarna är på riktigt och de händer nu. NGS Group är en hållbar koncern och i det arbetet medverkar vi för att rädda och stärka miljön.

Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är de viktigaste arbetsområdena. Det senaste decenniet har det globala arbetet blivit allt större och starkare. Föreningen samarbetar och stödjer över 60 miljöorganisationer över hela världen, tack vare pengar från Sida. De står dessutom bakom miljömärkningen Bra Miljöval som hjälper dig att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

Gör som oss. Ge bort en julgåva till Naturskyddsföreningens arbete för klimatet. Ditt och vårt stöd behövs.

Ge bort en julgåva

  1. NGS Group stödjer Naturskyddsföreningen.

NGS Q3 Rapport 2018

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”Tredje kvartalet fortsatte att präglas av utmaningar inom delar av bemanningssegmentet, medan andra delar av verksamheten fortsätter utvecklas positivt. Vår verksamhet inom ledarförsörjning har en sund affär med god efterfrågan på våra tjänster. Sköterskebemanningen visar fortsatt tillväxt med goda marginaler medan läkarbemanningen har oförändrat låga marginaler och ett än mer restriktivt inköpsmönster hos våra kunder. Detta samman­taget resulterar i ett omsättningstapp om 16 procent jämfört med samma period föregående år.

Rörelsemarginalen från den operativa verksam­heten minskade från 5,7 procent i andra kvartalet till 4,0 procent i kvartal tre. Motsvarande period 2017 var marginalen 7,0 procent. Tappet härrör från en kombination av ett omsättningstapp inom läkarbemanningen och ett fluktuerande intäktsflöde mellan kvartalen inom segment Ledarförsörjning.

Inom segment Ledarförsörjning fortsätter den positiva utvecklingen för både SOURCE och Human Capital. Efterfrågan är god på både interims- och rekryteringstjänster bland alla kategorier av ekonomer samt på chefs­rekryteringar inom offentlig sektor. Utvecklingen i denna verksamhet skiftar över tid, dock utan ett underliggande trendskifte i den marknad vi befinner oss i. Vi ser fortsatt ett gott affärsläge inom detta segment.

Vi utvecklar vår verksamhet inom specialist­rekrytering och under kvartalet startade vi en satsning inom området juridik, där det finns en stark efterfrågan i marknaden. Efterfrågan finns både hos våra befintliga kunder och för oss nya områden att bearbeta. På motsvarande sätt gör vi satsningar inom nya områden avseende chefsrekrytering och socionombemanning.

Arbetet med att utveckla befintliga avtal och kunder är en viktig del av vår framgång, där vi inom sköterskebemanningen under kvartalet vuxit antalet nya kunder inom befintliga ramavtal. Detta är ett ständigt pågående arbete och är fortsatt fokus inom samtliga verksamhetsområden.

Utvecklingen inom läkarbemanningen är svår­bedömd i det korta perspektivet, men våra långsiktiga finansiella mål ligger fast över tid då flertalet av våra verksamheter utvecklas väl och har god potential att bidra till en starkare lönsamhet.”

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

  1.  Ingrid Nordlund är VD för NGS Group.

NGS Q2 Rapport 2018

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”Årets andra kvartal har fortsatt i linje med utvecklingen från början av året. Vi har stark tillväxt inom vår sköterskebemanning och vår verk­samhet inom ledarförsörjning, men situationen med låga marginaler inom läkar­bemanningen är oförändrad. Vi har därför fortsatt välja bort affärer för att långsiktigt öka våra marginaler, vilket resulterat i ett omsättningstapp om 5,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelsemarginalen från den operativa verksam­heten har ökat från 4,8 procent i första kvartalet till 5,7 procent i andra kvartalet.

Inom segment Ledarförsörjning fortsätter den positiva utvecklingen för både SOURCE och Human Capital, med god efterfrågan på både interims- och rekryteringstjänster bland alla kategorier av ekonomer samt på chefs­rekryteringar inom offentlig sektor. Tillsammans växte vår specialist- och chefsrekrytering med 27 procent under kvartalet och rörelsemarginalen stärktes både jämfört med första kvartalet och motsvarande kvartal 2017. Viktiga ramavtal har under kvartalets tecknats med strategiskt viktiga kunder inom landsting och akademin.

Inom segment Bemanning fortsätter vår tillväxt inom den svenska delen av sköterske­bemanningen, som sträcker sig över hela landet. Vissa landsting har minskat sina beställningar, medan behovet ökat hos andra. Vår uppfattning är att med ett stort antal ramavtal som är vår grund är marknaden för sköterskebemanning fortsatt god. Inom läkarbemanningen finns det fortsatt gott om uppdrag, men med hård konkurrens om personalen och med låga marginaler som konsekvens har vi fortsatt på vår inslagna väg att avstå från affärer med för låg lönsamhet. Detta innebär ett omsättningstapp, men kommer bidra till ökande marginaler på sikt och ett effektivare arbetssätt. Att landstingen har blivit mer restriktiva med inhyrning bidrar också till ökande konkurrens och marginalpress i vissa regioner.

De organisationsförändringar som påbörjades i socionombemanningen under första kvartalet genomfördes fullt ut under kvartal två och vi har nu en organisation anpassad efter de förändrade marknadsvillkor som socionombemanningen behövt anpassa sig till under det senaste året. Som leverantör med en stor mängd ramavtal har vi nu en stabil, om än marginalpressad affär, inom detta område.

Vi ser en fortsatt god underliggande efterfrågan för majoriteten av våra tjänsteområden. Vår mix av bemanning och ledarförsörjning med rekrytering och interimslösningar gör att vi känner tillförsikt i våra finansiella mål och att leverera på dessa över tid. Vår förvärvsstrategi ligger fast och som tidigare kommenterats är vårt fokus under 2018 på kompletterade lönsamhetsförvärv snarare än omsättningsdrivande dito.”

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

  1. Ingrid till hemsidan 1

NGS delårsrapport januari-mars 2018

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från delårsrapporten:

”2018 har inletts med både framgångar och utmaningar. Vi visar en nettotillväxt om 5,6 procent, men tappar i rörelsemarginal från 6,6 till 4,8 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Vår tillväxt härrör främst från sköterske­bemanningen samt från SOURCE, vårt senaste förvärv, verksamma inom chefs­rekrytering. Inom sköterskebemanningen råder en stark efterfrågan och vi finns representerade över hela landet med ett stort antal ramavtal, något som är av största vikt idag då fokus på kvalitet och uppföljning inom offentlig sektor blivit allt viktigare.

SOURCE fortsätter att utvecklas väl och presterar som förväntat under ett kvartal som traditionellt sett inom deras verksamhet inte är ett av de intensivare kvartalen. Detta medför att brutto­marginalen inom segment Ledar­försörjning endast stärks marginellt under första kvartalet, då SOURCE intäkter fluktuerar över året, medan kostnaderna är konstanta. Human Capital, den andra delen av segment Ledar­försörjning fort­sätter leverera på höga nivåer och presterar i nivå med motsvarande kvartal 2017. Verksamheten präglas av en stark efter­frågan både på rekryterings- och interimslösningar och vi ser en fortsatt stark tillväxtpotential. Inom chefs­rekryteringen har vi vunnit ett antal viktiga avtal under kvartalet och andra kvartalet har inletts positivt.

Det är inom bemanningsdelen som utmaningen finns. Sköterskebemanningen utvecklas alltjämt väl, men marknaden för läkar­bemanning har nått ett skifte. De låga marginaler som länge präglat branschen har fortsatt och vi har därmed valt bort ett antal uppdrag med detta som grund. Det minskar vår tillväxt, men ger oss en mer relevant och stabil affär på sikt. Detta i kombination med att landstingen blivit mer restriktiva med inhyrning gör att vi tappat både i volym och marginal. Samma scenario gäller för socionom­bemanningen, där vi i grunden har en sund affär men under kvartalet behövt strukturera om en del av verksamheten, vilket också påverkat vår rörelse­marginal.

De åtgärder vi gjort kommer påverka vår affär positivt framåt och med den nya tjänstemix NGS har genom de senaste årens förvärv, kommer vi också ha mer skiftande omsättning och rörelse­resultat över kvartalen än tidigare. Våra finansiella mål är satta med detta i åtanke och vi är övertygade om att vi kommer att leverera på dessa över tid.

Vår strategi som innefattar både organisk tillväxt och tillväxt via förvärv ligger fast, men som tidigare kommunicerats kommer vårt fokus under 2018 fortsatt vara på lönsamhets- snarare än omsättnings­drivande förvärv.

Jag är mycket nöjd med att vi tidigt började utveckla ett nytt segment inom Ledarförsörjning – ett område inom vilket vi avser fortsätta expandera. Den underliggande efterfrågan tror vi dock kommer ligga fast i våra övriga verksam­heter”.

Ingrid Nordlund, Verkställande direktör

Vill du ta del av Q1 Rapporten i sin helhet, följ länken här;

  1. Ingrid till hemsidan 1

Bokslutskommuniké 2017

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”2017 avslutades med NGS starkaste kvartal någonsin, både vad gäller omsättning och rörelseresultat. Under årets fjärde kvartal nådde vi 14,1 procents tillväxt och stärkte vår rörelse­marginal jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen för den operativa verksamheten uppgick till 8,8 procent. Nettoomsättningstillväxten på helåret var 10,2 procent och rörelsemarginalen 7,4 procent för den operativa verksam­heten, vilket är i nivå med våra finansiella mål om lönsam tillväxt.

Förbättringen av rörelsemarginalen härrör främst från segmentet Ledarförsörjning som växte med 82 procent under kvartalet. Detta är en effekt av förvärvet av SOURCE men också av att marknaden fortsätter att präglas av en stark efterfrågan på flertalet kategorier av ekonomer. Både chefs- och specialistrekryteringen har historiskt sett haft starka månader under slutet av året för att ha en lugnare start under näst­kommande kvartal. Med NGS strategiska beslut om det nya segmentet Ledarförsörjning kommer vi att ha en verksamhet som fluktuerar mer över tid än vad som varit fallet tidigare.

I segmentet Bemanning nådde vi störst tillväxt inom sköterskebemanningen, som växte med bibehållen och god lönsamhet. Trots stora volymer att utgå från lyckades vi leverera ytterligare ett kvartal av tillväxt både hos befintliga och nya kunder samt i nya tjänstekategorier. Läkarbemanningen fortsatte också att visa tillväxt men med fortsatt pressade marginaler. Detta, i kombination med verksamhetsområde Skolas lägre volymer, gör att segment Bemanning hade något lägre rörelse­resultat och rörelse­marginal jämfört med motsvarande period 2016. Inom verksamhets­område Social­tjänst fortsatte integreringen av våra nya verksamheter, med fortsatt ökade krav på ramavtal i marknaden.

Efter ett kvartal som präglats av stark efterfrågan men också av större restriktivitet än tidigare hos våra kunder inom landstingen är jag mycket nöjd med den tillväxt NGS presterar. Vår nyligen genomförda kundundersökning visar på att våra kunder är nöjda och detta ser vi som en bekräftelse på värdet av vårt idoga kvalitetsarbete. Vår strategi att växa inom nya segment för att säkra en långsiktigt lönsam tillväxt har fallit väl ut och under 2018 kommer vi arbeta vidare med att utveckla affärsmöjligheter mellan verksam­heterna samt fortsatt ha kompletterande förvärv som mål”.

Ingrid Nordlund – Verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

  1. Ingrid till hemsidan 1

Nästa sida »