Ring oss gärna! 08-505 808 30

Bokslutskommuniké 2017

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”2017 avslutades med NGS starkaste kvartal någonsin, både vad gäller omsättning och rörelseresultat. Under årets fjärde kvartal nådde vi 14,1 procents tillväxt och stärkte vår rörelse­marginal jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen för den operativa verksamheten uppgick till 8,8 procent. Nettoomsättningstillväxten på helåret var 10,2 procent och rörelsemarginalen 7,4 procent för den operativa verksam­heten, vilket är i nivå med våra finansiella mål om lönsam tillväxt.

Förbättringen av rörelsemarginalen härrör främst från segmentet Ledarförsörjning som växte med 82 procent under kvartalet. Detta är en effekt av förvärvet av SOURCE men också av att marknaden fortsätter att präglas av en stark efterfrågan på flertalet kategorier av ekonomer. Både chefs- och specialistrekryteringen har historiskt sett haft starka månader under slutet av året för att ha en lugnare start under näst­kommande kvartal. Med NGS strategiska beslut om det nya segmentet Ledarförsörjning kommer vi att ha en verksamhet som fluktuerar mer över tid än vad som varit fallet tidigare.

I segmentet Bemanning nådde vi störst tillväxt inom sköterskebemanningen, som växte med bibehållen och god lönsamhet. Trots stora volymer att utgå från lyckades vi leverera ytterligare ett kvartal av tillväxt både hos befintliga och nya kunder samt i nya tjänstekategorier. Läkarbemanningen fortsatte också att visa tillväxt men med fortsatt pressade marginaler. Detta, i kombination med verksamhetsområde Skolas lägre volymer, gör att segment Bemanning hade något lägre rörelse­resultat och rörelse­marginal jämfört med motsvarande period 2016. Inom verksamhets­område Social­tjänst fortsatte integreringen av våra nya verksamheter, med fortsatt ökade krav på ramavtal i marknaden.

Efter ett kvartal som präglats av stark efterfrågan men också av större restriktivitet än tidigare hos våra kunder inom landstingen är jag mycket nöjd med den tillväxt NGS presterar. Vår nyligen genomförda kundundersökning visar på att våra kunder är nöjda och detta ser vi som en bekräftelse på värdet av vårt idoga kvalitetsarbete. Vår strategi att växa inom nya segment för att säkra en långsiktigt lönsam tillväxt har fallit väl ut och under 2018 kommer vi arbeta vidare med att utveckla affärsmöjligheter mellan verksam­heterna samt fortsatt ha kompletterande förvärv som mål”.

Ingrid Nordlund – Verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

  1. Ingrid till hemsidan 1

Se alla nyheter »