Ring oss gärna! 08-505 808 30

Bokslutskommuniké 2018

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

Slutet på år 2018 fortsatte att präglas av utmaningar inom delar av bemanningssegmentet, men med ett läge som stabiliserats. Vår verksamhet inom ledar­försörjning har en lönsam affär med god efterfrågan på våra tjänster, även om vi i kvartalet hade färre avslutade rekryteringsuppdrag än föregående år.

Rörelseresultatet från den operativa verksamheten ökade med 3,3 MSEK jämfört med tredje kvartalet och rörelsemarginalen förbätt­rades från 4,0 procent till 5,7 procent i kvartal fyra. Marginalförstärkningen härrör från tillväxt inom sköterskebemanning, där vi ökat resurserna internt för att möta efterfrågan i marknaden. På mot­svarande sätt har vi minskat personal­kostnaderna inom läkar- och socionom­bemanningen. Vidare har vi fortsatt att avstå från lågmarginal­­affärer och därmed omsätt­ning inom läkar­bemanningen, vilket har inneburit att den mer lönsamma affären inom ledarförsörjning ökat andelen av den totala omsättningen något. Då vi ser en fortsatt god marknad inom detta segment har vi förstärkt organisationen för att möjliggöra tillväxt framåt.

Trögheten i regeringsbildningen och omstruktu­reringen i landets kommuner efter valet har inneburit att rekryteringar har fördröjts eller skjutits på framtiden vilket påverkat vår rekryteringsverksamhet negativt i kvartalet. Detta är dock inte en strukturell förändring utan den underliggande efterfrågan kvarstår. Sköter­ske­­bemanningen visar fortsatt god tillväxt i Sverige medan läkar­bemanningen under kvartalet präglades av ett fortsatt restriktivt inköpsmönster från landstingens sida. Detta samman­­taget resulterar i ett omsättnings­tapp om 16 procent jämfört med samma period föregående år.

Trots att rörelseresultat och omsättning är lägre 2018 än 2017 är det glädjande att vi har ett starkare operativt kassaflöde både jämfört med motsvarande kvartal och helår.

Vi fortsätter att effektivisera koncernen genom att fusionera ett antal av dotterbolagen, dels för att minska administrationen och dels för att minska antalet varumärken. Under andra kvartalet 2019 lämnar vi tre kontor i Stockholm för ett gemensamt, vilket innebär en årlig besparing om cirka 2 MSEK. Ett och samma kontor främjar samarbeten och synergier mellan verksam­heterna samt möjliggör effektivare arbetssätt. Vidare har vi för att med full kraft fokusera på ökad lönsamhet utökat koncern­ledningen med en tjänst med ansvar för affärs­­utveckling. Lisa Mastalir som har gedigen erfarenhet av rekrytering och försäljning inom både privat och offentlig sektor, kommer att fokusera på försäljnings­synergier verksam­heterna emellan, tjänste­utveckling samt nya marknader för NGS.

NGS verksamhet bygger på goda relationer mellan våra kunder och medarbetare. Vi effektiviserar kontinuerligt våra processer med digitala verktyg och tjänster som ett komplement till det personliga anslag som är avgörande för våra goda utvärderingar i kund- och medarbetarundersökningar.

Utmaningen med minskad efterfrågan inom läkar­bemanningen består men har stabiliserats. Med de åtgärder som genomförts under 2018, ett stabilare politiskt landskap och en fortsatt god efterfrågan i huvuddelen av våra verksamheter ser jag sammantaget med tillförsikt på vår utveckling och våra möjligheter under 2019.

Ingrid Nordlund – Verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

  1. Ingrid Nordlund är VD för NGS Group.

Se alla nyheter »