Ring oss gärna! 08-505 808 30

Bokslutskommuniké 2019

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”Årets fjärde kvartal innebär en fortsatt svag utveckling med omsättnings- och resultattapp jämfört med föregående år.

Verksamheten inom läkarbemanningen har under 2019 utvecklas väl men marknaden mattades av under årets sista månad. Sjuksköterskebemanningen har liksom under kvartal tre haft omsättningstapp, men med oförändrade marginaler. Under december månad införde ett antal regioner, däribland Region Stockholm, inhyrningsstopp på våra tjänster vilket gav ett markant avtryck på omsättningen. De inhyrningsstopp och uppsägningar som pågår diskuteras flitigt i media och läget framåt är svårbedömt. Med tanke på de stora vårdbehov som finns och kommer att finnas ser vi dock att det finns en underliggande långsiktig efterfrågan på våra tjänster.

Områdena socionomer och skola fortsätter att leverera i de upphandlade avtalen på en mycket konkurrensutsatt marknad, men där vi med våra starka varumärken behåller vår position.

Verksamheten inom executive search stärktes under fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan, med en mer normal orderingång. Vårt goda renommé och våra skickliga konsulters insatser resulterade i ett ökat antal vunna affärer i kvartalet. Efterfrågan på specialister inom ekonomi och finans noterade en avmattning vilket resulterat i att utvecklingen jämfört med kvartal tre endast innebar en mindre omsättningsökning.

Kvartalet som helhet präglas av de inköpsstopp som infördes av flera av våra största kunder inom vårdbemanning. I dagsläget är det svårbedömt hur länge detta kommer att pågå och vi arbetar därför intensivt med att bredda vår marknad både geografiskt och i nya kundsegment.”

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till rapporten här

Se alla nyheter »