Ring oss gärna! 08-505 808 30

Ersättning till ledande befattningshavare

Bolaget ska erbjuda marknadsmässig ersättning så att Bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna ska så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara såväl för Bolaget som för den anställde. Ersättningen ska baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation och ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner.

Fast lön
Ledande befattningshavare ska ha en fast kontant månadslön som baseras på arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta lönen ska ses över årligen för att säkerställa en marknadsmässig och konkurrenskraftig lön.

Rörlig lön
Rörlig lön kan utgå med ett maximalt belopp om två månadslöner för ledande befattningshavare och endast för det fall medarbetaren överskrider en eller flera förutbestämda mål avseende resultat, omsättningstillväxt och personliga mål för verksamhetsåret. Målen bestäms årligen av styrelsen eller av personer som styrelsen utser.

Pension
Ledande befattningshavare omfattas av pensionsplan motsvarande ITP.

Övriga förmåner
Övriga förmåner såsom exempelvis bilförmån kan förekomma i begränsad utsträckning.

Uppsägningstid
Uppsägningstiden för ledande befattningshavare kan maximalt uppgå till tolv månader. Uppsägningstid är individuell och reglerad i anställningsavtalen.

Konsultarvode till styrelseledamöter
Styrelsen ska äga rätt att besluta om att marknadsmässigt konsultarvode ska kunna utgå till styrelseledamöter för tjänster för Bolaget som inte följer av styrelseuppdraget. Med sådana tjänster avses till exempel konsultarbete i samband med förvärv eller avyttring av bolag eller verksamheter.

Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna
Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av en större avvikelse ska aktieägarna inför nästa årsstämma informeras om skälen för detta.