Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Malin Ernestrand på telefon 0455-30 28 11 eller via e-post: malin.ernestrand@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

Document iconNGS Group AB: Delårsrapport januari-juni 2019
1 augusti, 2019 - pdf

Andra kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 144 MSEK (158), en minskning med 9,3% (-5,7).

• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 4,5 MSEK (13,0), rörelsemarginal 3,1 % (8,2)

Rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 påverkades positivt med 4,0 MSEK då en avsättning för tilläggsköpeskilling upplöstes. Rensat för denna engångspost uppgick rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 till 9,0 MSEK med en rörelsemarginal på 5,7 %.

• Resultatet för andra kvartalet uppgick till 2,4 MSEK (10,1).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för andra kvartalet uppgick till 0,27 SEK (1,13).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till 9,4 MSEK (12,7).

• Nya upphandlingen av sköterskebemanningen i Norge klar med för NGS bättre placering och priser fr o m oktober 2019.

Januari - juni i sammandrag

• Nettoomsättningen för perioden januari-juni uppgick till 291 MSEK (323), en minskning med 9,9% (-0,2).

• Rörelseresultatet för perioden januari - juni uppgick till 11,8 MSEK (20,9), rörelse-marginal 4,1 % (6,5)

Rörelseresultatet för perioden januari – juni 2018 påverkades positivt med 4,0 MSEK då en avsättning för tilläggsköpeskilling upplöstes. Rensat för denna engångspost uppgick rörelseresultatet för perioden januari – juni 2018 till 16,9 MSEK med en rörelsemarginal på 5,2 %

• Resultatet för perioden januari-juni uppgick resultatet till 7,6 MSEK (15,7).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden januari-juni upp-gick resultatet per aktie till 0,84 SEK (1,75).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-juni till 9,0 MSEK (10,2).

• Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,3 MSEK (4,8). Outnyttjad checkkredit uppgick till 23,7 MSEK (18,4).

VD-kommentar

Årets andra kvartal innebär ett betydande resultattapp jämfört med föregående år, från 9,0 MSEK till 4,5 MSEK i den operativa rörelsen. Tappet härrör från vår rekryteringsverksamhet, där ett flertal av SOURCE största avtalskunder inom offentlig sektor haft inköpsstop och därmed skjutit rekryteringar till längre fram i år eller beställt avsevärt lägre volymer än motsvarande kvartal föregående år. Human Capital visade också ett relativt sämre resultat jämfört med andra kvartalet 2018, men i linje med de skiftningar som deras verksamhet uppvisar beroende på affärer som förskjuts kvartalen emellan.

Verksamheten inom läkarbemanningen fortsätter utvecklas väl och uppvisar betydande tillväxt och ökande marginaler. Sköterskebemanningen har ett mindre omsättningstapp men är fortsatt stabilt lönsam. Framförallt juni månad präglades av hög konkurrens avseende lönenivåer från icke ramavtalade bolag som ges möjlighet av regionerna att leverera i semestertider. Här har vi svårt att möta de löner som erbjuds i sommartid. Sköterskeaffären utmärks dock fortfarande av en god underliggande efterfrågan och lönsamhet.

Område socionomer har lägre volymer än förgående år beroende på den omstrukturering av verksamheten som gjordes under hösten, men växer nu stadigt månad för månad och visar högre lönsamhet än motsvarande kvartal 2018, trots lägre volymer. Socionomuthyrning har en rad attraktiva ramavtal att arbeta utifrån och har under kvartalet också växt geografiskt i en marknad som vi bedömer som mer mogen än tidigare, vilket bidrar till att vi ser positivt på utvecklingen framåt.

Utmaningarna inom executive search började som en effekt av regeringskrisen under hösten och har sedan fortsatt. Affären uppvisar större efterfrågan i slutet av andra kvartalet och vi ser positivt på utvecklingen framåt, även om det, som det kommenterats tidigare, kommer ta en tid till vi är i nivå med föregående år. Vi har genomfört åtgärder på kostnadssidan och vår affär i Finland har tagit fart i slutet av kvartalet, vilket också är bidragande orsaker till vår tilltro till en positiv utveckling.

Under kvartalet blev den nya upphandlingen av sköterskebemanning till Norge klar. Vi är utvald leverantör med bättre placering och prisbild än i det existerande avtalet och ser därför goda möjligheter att växa i Norge när det nya avtalet börjar gälla i oktober 2019.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019 klockan 11:00. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128

Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

Telefon 08-505 808 30

www.ngsgroup.se

Bilaga

Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 - pdf
Document iconQ3 2015
6 november, 2015 - pdf
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 - pdf
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 - pdf
Document iconQ2 2015
20 augusti, 2015 - pdf
Document iconQ1 2015
29 april, 2015 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2014
2 april, 2015 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2014
12 februari, 2015 - pdf
Document iconQ3 2014
23 oktober, 2014 - pdf
Document iconQ2 2014
19 augusti, 2014 - pdf
Document iconQ1 2014
24 april, 2014 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2013
3 april, 2014 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2013
20 februari, 2014 - pdf
Document iconQ3 2013
24 oktober, 2013 - pdf
Document iconQ2 2013
27 augusti, 2013 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2012
25 april, 2013 - pdf
Document iconQ1 2013
25 april, 2013 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2012
26 februari, 2013 - pdf
Document iconQ3 2012
23 oktober, 2012 - pdf
Document iconQ2 2012
28 augusti, 2012 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 - pdf
Document iconQ1 2012
24 april, 2012 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2011
12 april, 2012 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2011
10 januari, 2012 - pdf
Document iconQ3 2011
10 oktober, 2011 - pdf
Document iconQ2 2011
10 juli, 2011 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2010
22 april, 2011 - pdf
Document iconQ1 2011
10 april, 2011 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2010
10 januari, 2011 - pdf
Document iconQ3 2010
10 oktober, 2010 - pdf
Document iconQ2 2010
10 juli, 2010 - pdf
Document iconQ1 2010
10 april, 2010 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2009
31 mars, 2010 - pdf
Document iconQ4 2009
22 januari, 2010 - pdf
Document iconQ3 2009
23 oktober, 2009 - pdf
Document iconQ2 2009
21 augusti, 2009 - pdf
Document iconQ1 2009
29 april, 2009 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2008
22 april, 2009 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2008
22 mars, 2009 - pdf
Document iconQ3 2008
24 oktober, 2008 - pdf
Document iconQ2 2008
20 augusti, 2008 - pdf
Document iconQ1 2008
24 april, 2008 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2007
31 mars, 2008 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2007
22 februari, 2008 - pdf
Document iconQ3 2007
10 oktober, 2007 - pdf
Document iconQ2 2007
10 juli, 2007 - pdf
Document iconQ1 2007
10 april, 2007 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2006
28 februari, 2007 - pdf