Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Malin Ernestrand på telefon 0455-30 28 11 eller via e-post: malin.ernestrand@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

Document iconNGS Group AB: Årsstämmokommuniké 2019
6 maj, 2019 - pdf

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 6 maj 2019 kl. 16:00 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018 fastställdes.

Beslutades att den ansamlade vinsten om 131 351 740,86 kr fördelas så att 9 022 868,00 kr (dvs. 1,00 kr per aktie) delas till ut bolagets aktieägare samt att 122 328 872,86 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelning skall vara den 8 maj 2019.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2018.

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordinarie styrelseledamot och 200 000 kr till styrelsens ordförande. Det beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot. Inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Per Odgren, Bertil Johanson, Ulf Barkman samt Charlotte Pantzar Huth omvaldes till styrelseledamöter och Gerth Svensson valde till styrelseledamot. Bertil Johanson valdes till styrelseordförande. Vidare beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Andreas Troberg att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Det beslutades att valberedningen ska bestå av Bertil Johanson, Pekka Palomäki samt Jan Sandberg. Pekka Palomäki valdes till ordförande för valberedningen.

Det beslutades att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Det beslutades att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller mailadress ingrid.nordlund@ngsgroup.se.

 

 

Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 - pdf
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 - pdf
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 - pdf