Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Malin Ernestrand på telefon 0455-30 28 11 eller via e-post: malin.ernestrand@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

Document iconNGS Group AB: Delårsrapport januari-juni 2021
15 juli, 2021 - pdf

Andra kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 131 MSEK (107), en ökning med 22,6%.

• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 5,5 MSEK (2,3), rörelsemarginal 4,2% (2,2). Regeringens stödpaket påverkade förra årets andra kvartals resultat positivt med 3,1 MSEK.

• Resultatet för andra kvartalet uppgick till 4,1 MSEK (1,5).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för andra kvartalet uppgick till 0,46 SEK (0,17).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till -17,9 MSEK (9,3). Kundfordringar om 23,7 MSEK avseende juni betalades först i början på juli.


Januari-juni i sammandrag

• Nettoomsättningen för perioden januari-juni uppgick till 239 MSEK (222), en ökning med 7,7%.

• Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgick till 6,8 MSEK (5,0), rörelsemarginal 2,8% (2,2). Regeringens stödpaket påverkade förra årets resultat positivt med 3,7 MSEK under perioden januari-juni 2020.

• Resultatet för perioden januari-juni uppgick till 4,7 MSEK (3,2).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden januari-juni uppgick till 0,53 SEK (0,35).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-juni till -15,0 MSEK (15,2). Kundfordringar om 23,7 MSEK avseende juni betalades först i början på juli.


VD-kommentar        

Under årets andra kvartal har NGS haft en stark tillväxt vilket resulterat i en omsättningsökning om 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen, i kombination med vår tjänstemix, gör att vår rörelsemarginal stärkts jämfört med motsvarande kvartal föregående år och landar på 4,2 procent jämfört med 2,2 procent. Kvartalet har utmärkts av efterfrågeökningar i majoriteten av våra verksamheter.

Verksamheterna inom specialist- och chefsrekryteringen har utvecklats positivt. Prispressen som utmärkte första kvartalet kvarstår i delar av marknaden, men läget börjar normaliseras till nivåer där sunda affärer är möjliga igen. Vi ser en ökad efterfrågan på olika kategorier av högt specialiserad personal och också en rörlighet bland arbetskraften. Det är fortfarande störst efterfrågan inom rekrytering men marknaden för interimstjänster börjar också öppna upp. Vårt nya team inom specialist- och chefsrekrytering inom privat sektor har ett mycket gott marknadsläge och vi har under kvartalet tillsatt en gemensam ledning för Human Capital och Qsearch, för att tydliggöra vårt strategiska fokus och möjliggöra synergier. Vi verkar nu som ett team kring våra nischade tjänster. Chefsrekrytering och second opinion inom offentlig sektor har under pandemin lockat nya aktörer, men tack vare den höga kvalitet och gedigna kunskap Source besitter fortsätter vi vinna avtal och kan växa vår affär.

Trenden med en ökad efterfrågan inom sjuksköterske- och socionombemanningen fortsatte under andra kvartalet och båda verksamheterna har haft en mycket stark omsättningstillväxt. Inom vården har tillväxten till stor del varit Covidrelaterad. Konkurrensen om personalen, med höga lönekrav som följd och i tillägg till detta höga sjuklönekostnader i Covids spår är utmanande ur ett lönsamhetsperspektiv. Med dessa förutsättningar är vi mycket nöjda med att vi lyckas öka rörelsemarginalen under kvartalet. Vår norska verksamhet är fortsatt påverkad av restriktioner och karantänregler, vilket innebär att majoriteten av vår personal inom sköterskebemanningen varit förhindrad att ta uppdrag i Norge. Detta faktum förändras nu succesivt i takt med att vaccinationerna fortskrider och vi ser ökade volymer i kommande kvartal. De mycket höga tillväxttal sköterskebemanningen lyckats uppnå under kvartalet ser vi inte framför oss när behovet av Covidrealterad vård nu minskar, men vi förutspår en fortsatt god marknad att verka i och så även för socionombemanningen.

Läkarbemanningen har ett fortsatt utsatt marknadsläge. Mycket av den planerade vården är fortsatt skjuten framåt i tiden och läkarbemanningen tappar i volym jämfört med samma period föregående år.

Skolbemanningen visar markant tillväxt under kvartalet. Denna påverkas av att skolorna var stängda eller hade inhyrningsstopp under förra våren och därmed är jämförelsetalen låga. Vi har en positiv utveckling inom vår skolbemanning, men har fortfarande en resa tillbaka till tidigare nivåer.

Efter ett starkt andra kvartal ser vi fortsatt positivt på framtiden. Jag vill rikta mitt varma tack till all personal som arbetat med en aldrig sinade kämpaglöd för att lösa våra kunders behov i våra olika verksamheter under ett mycket intensivt kvartal.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör


Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 klockan 12:20. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.


För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

Bilaga


Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 - pdf
Document iconQ3 2015
6 november, 2015 - pdf
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 - pdf
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 - pdf
Document iconQ2 2015
20 augusti, 2015 - pdf
Document iconQ1 2015
29 april, 2015 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2014
2 april, 2015 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2014
12 februari, 2015 - pdf
Document iconQ3 2014
23 oktober, 2014 - pdf
Document iconQ2 2014
19 augusti, 2014 - pdf
Document iconQ1 2014
24 april, 2014 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2013
3 april, 2014 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2013
20 februari, 2014 - pdf
Document iconQ3 2013
24 oktober, 2013 - pdf
Document iconQ2 2013
27 augusti, 2013 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2012
25 april, 2013 - pdf
Document iconQ1 2013
25 april, 2013 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2012
26 februari, 2013 - pdf
Document iconQ3 2012
23 oktober, 2012 - pdf
Document iconQ2 2012
28 augusti, 2012 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 - pdf
Document iconQ1 2012
24 april, 2012 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2011
12 april, 2012 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2011
10 januari, 2012 - pdf
Document iconQ3 2011
10 oktober, 2011 - pdf
Document iconQ2 2011
10 juli, 2011 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2010
22 april, 2011 - pdf
Document iconQ1 2011
10 april, 2011 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2010
10 januari, 2011 - pdf
Document iconQ3 2010
10 oktober, 2010 - pdf
Document iconQ2 2010
10 juli, 2010 - pdf
Document iconQ1 2010
10 april, 2010 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2009
31 mars, 2010 - pdf
Document iconQ4 2009
22 januari, 2010 - pdf
Document iconQ3 2009
23 oktober, 2009 - pdf
Document iconQ2 2009
21 augusti, 2009 - pdf
Document iconQ1 2009
29 april, 2009 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2008
22 april, 2009 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2008
22 mars, 2009 - pdf
Document iconQ3 2008
24 oktober, 2008 - pdf
Document iconQ2 2008
20 augusti, 2008 - pdf
Document iconQ1 2008
24 april, 2008 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2007
31 mars, 2008 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2007
22 februari, 2008 - pdf
Document iconQ3 2007
10 oktober, 2007 - pdf
Document iconQ2 2007
10 juli, 2007 - pdf
Document iconQ1 2007
10 april, 2007 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2006
28 februari, 2007 - pdf