Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Malin Ernestrand på telefon 0455-30 28 11 eller via e-post: malin.ernestrand@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

Document iconNGS Group AB: Årsstämmokommuniké 2020
2 juni, 2020 - pdf

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 2 juni 2020 kl. 16:00 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

• Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes.

• Beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägare för räkenskapsåret 2019 och att den ansamlade vinsten om 120 940 158,58 kr balanseras i ny räkning.

• Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2019.

• Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordinarie styrelseledamot och 200 000 kr till styrelsens ordförande. Det beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot. Inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

• Bertil Johanson, Ulf Barkman, Charlotte Pantzar Huth och Gerth Svensson omvaldes till styrelseledamöter och Helene Jansbo valdes till ny styrelseledamot. Bertil Johanson valdes till styrelseordförande. Vidare beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Andreas Troberg att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

• Det beslutades att valberedningen ska bestå av Bertil Johanson, Jan Sandberg samt Johan Renvall. Jan Sandberg valdes till ordförande för valberedningen.

• Det beslutades att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

• Det beslutades att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument samt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2020 kl. 17.00.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller mailadress ingrid.nordlund@ngsgroup.se.
Bilaga


Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 -
Document iconQ3 2015
6 november, 2015 -
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 -
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 -
Document iconQ2 2015
20 augusti, 2015 -
Document iconQ1 2015
29 april, 2015 -
Document iconÅrsredovisning 2014
2 april, 2015 -
Document iconBokslutskommuniké 2014
12 februari, 2015 -
Document iconQ3 2014
23 oktober, 2014 -
Document iconQ2 2014
19 augusti, 2014 -
Document iconQ1 2014
24 april, 2014 -
Document iconÅrsredovisning 2013
3 april, 2014 -
Document iconBokslutskommuniké 2013
20 februari, 2014 -
Document iconQ3 2013
24 oktober, 2013 -
Document iconQ2 2013
27 augusti, 2013 -
Document iconÅrsredovisning 2012
25 april, 2013 -
Document iconQ1 2013
25 april, 2013 -
Document iconBokslutskommuniké 2012
26 februari, 2013 -
Document iconQ3 2012
23 oktober, 2012 -
Document iconQ2 2012
28 augusti, 2012 -
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 -
Document iconQ1 2012
24 april, 2012 -
Document iconÅrsredovisning 2011
12 april, 2012 -
Document iconBokslutskommuniké 2011
10 januari, 2012 -
Document iconQ3 2011
10 oktober, 2011 -
Document iconQ2 2011
10 juli, 2011 -
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 -
Document iconÅrsredovisning 2010
22 april, 2011 -
Document iconQ1 2011
10 april, 2011 -
Document iconBokslutskommuniké 2010
10 januari, 2011 -
Document iconQ3 2010
10 oktober, 2010 -
Document iconQ2 2010
10 juli, 2010 -
Document iconQ1 2010
10 april, 2010 -
Document iconÅrsredovisning 2009
31 mars, 2010 -
Document iconQ4 2009
22 januari, 2010 -
Document iconQ3 2009
23 oktober, 2009 -
Document iconQ2 2009
21 augusti, 2009 -
Document iconQ1 2009
29 april, 2009 -
Document iconBokslutskommuniké 2008
22 april, 2009 -
Document iconÅrsredovisning 2008
22 mars, 2009 -
Document iconQ3 2008
24 oktober, 2008 -
Document iconQ2 2008
20 augusti, 2008 -
Document iconQ1 2008
24 april, 2008 -
Document iconÅrsredovisning 2007
31 mars, 2008 -
Document iconBokslutskommuniké 2007
22 februari, 2008 -
Document iconQ3 2007
10 oktober, 2007 -
Document iconQ2 2007
10 juli, 2007 -
Document iconQ1 2007
10 april, 2007 -
Document iconBokslutskommuniké 2006
28 februari, 2007 -