Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Malin Ernestrand på telefon 0455-30 28 11 eller via e-post: malin.ernestrand@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

Document iconNGS Group AB: Delårsrapport januari-september 2019
6 november, 2019 - pdf

Tredje kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 125 MSEK (142), en minskning med 12,2% (-15,7).

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 3,5 MSEK (5,7), rörelsemarginal 2,8 % (4,0)

• Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (4,8).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för tredje kvartalet uppgick till 0,38 SEK (0,54).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 13,2 MSEK (2,2).


Januari - september i sammandrag

• Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 416 MSEK (465), en minskning med 10,6% (-5,5).

• Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 15,3 MSEK (26,5), rörelsemarginal 3,7 % (5,7)

Rörelseresultatet för perioden januari-september 2018 påverkades positivt med 4,0 MSEK då en avsättning för tilläggsköpeskilling upplöstes. Rensat för denna engångspost uppgick rörelseresultatet för perioden januari-september 2018 till 22,5 MSEK med en rörelsemarginal på 4,8 %

• Resultatet för perioden januari-september uppgick resultatet till 11,0 MSEK (20,6).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden januari-september uppgick till 1,22 SEK (2,28).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-september till 22,3 MSEK (12,5).

• Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,7 MSEK (4,6). Outnyttjad checkkredit uppgick till 35,4 MSEK (20,4).


VD-kommentar

Årets tredje kvartal innebär ett resultattapp jämfört med föregående år, från 5,7 MSEK till 3,5 MSEK i den operativa rörelsen. Tappet härrör från vår rekryteringsverksamhet, där SOURCE och Human Capital haft en mer utdragen start på rekryteringsprocesserna efter semestern än motsvarande kvartal föregående år.

Verksamheten inom läkarbemanningen utvecklas väl och uppvisar fortsatt tillväxt med stabila marginaler. Sköterskebemanningen har även under kvartal tre haft ett mindre omsättningstapp, men med sunda marginaler. Sommaren präglades av hög konkurrens avseende lönenivåer från icke ramavtalade bolag som ges möjlighet att leverera i semestertider och NGS valde då att inte delta i den lönespiral som resulterar i för oss olönsamma affärer. Under kvartalet har vi därmed en lägre omsättning men med oförändrade marginaler.

Område socionomer fortsätter att leverera i de upphandlade avtalen på en mycket konkurrensutsatt marknad. Trots en mer pressad prisbild ser vi positivt på utvecklingen framåt, då marknaden blir mer och mer reglerad och vi ser en fördel i att ha den stora mängd attraktiva ramavtal som vi har.

Under slutet av andra kvartalet förbättrades förutsättningarna i marknaden inom executive search och under tredje kvartalet har läget succesivt förbättrats och vi är nu på väg mot mer normala nivåer. Då SOURCE rekryteringsprocesser är långa kommer effekten över tid. Affären uppvisar större efterfrågan och de inköpsstopp vi haft bland vissa nyckelkunder börjar lätta. Verksamheten i Finland fortsätter utvecklas väl och är ett viktigt bidrag. Human Capital har motsvande utveckling under kvartalet, med svag efterfrågan efter sommaren som tog fart under slutet av kvartalet. Omfattande försäljningsinsatser är genomförda under kvartalet och med den respons vi får drar vi slutsatsen att vi hittills inte ser några tydliga effekter av en försämrad konjunktur för de kategorier av tjänster Human Capital erbjuder, men vi följer utvecklingen noga.

Läget per idag summeras av en mer restriktiv, men fortsatt god underliggande efterfrågan inom våra bemanningstjänster inom offentlig sektor, en stabilare efterfrågan på våra tjänster inom executive search samt fortsatt goda möjligheter till en sund affär inom interims- och rekryteringsverksamheten inom område ekonomi.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör


Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 klockan 13:20. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128

Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

Telefon 08-505 808 30

www.ngsgroup.se

Bilaga

Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 - pdf
Document iconQ3 2015
6 november, 2015 - pdf
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 - pdf
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 - pdf
Document iconQ2 2015
20 augusti, 2015 - pdf
Document iconQ1 2015
29 april, 2015 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2014
2 april, 2015 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2014
12 februari, 2015 - pdf
Document iconQ3 2014
23 oktober, 2014 - pdf
Document iconQ2 2014
19 augusti, 2014 - pdf
Document iconQ1 2014
24 april, 2014 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2013
3 april, 2014 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2013
20 februari, 2014 - pdf
Document iconQ3 2013
24 oktober, 2013 - pdf
Document iconQ2 2013
27 augusti, 2013 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2012
25 april, 2013 - pdf
Document iconQ1 2013
25 april, 2013 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2012
26 februari, 2013 - pdf
Document iconQ3 2012
23 oktober, 2012 - pdf
Document iconQ2 2012
28 augusti, 2012 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 - pdf
Document iconQ1 2012
24 april, 2012 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2011
12 april, 2012 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2011
10 januari, 2012 - pdf
Document iconQ3 2011
10 oktober, 2011 - pdf
Document iconQ2 2011
10 juli, 2011 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2010
22 april, 2011 - pdf
Document iconQ1 2011
10 april, 2011 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2010
10 januari, 2011 - pdf
Document iconQ3 2010
10 oktober, 2010 - pdf
Document iconQ2 2010
10 juli, 2010 - pdf
Document iconQ1 2010
10 april, 2010 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2009
31 mars, 2010 - pdf
Document iconQ4 2009
22 januari, 2010 - pdf
Document iconQ3 2009
23 oktober, 2009 - pdf
Document iconQ2 2009
21 augusti, 2009 - pdf
Document iconQ1 2009
29 april, 2009 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2008
22 april, 2009 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2008
22 mars, 2009 - pdf
Document iconQ3 2008
24 oktober, 2008 - pdf
Document iconQ2 2008
20 augusti, 2008 - pdf
Document iconQ1 2008
24 april, 2008 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2007
31 mars, 2008 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2007
22 februari, 2008 - pdf
Document iconQ3 2007
10 oktober, 2007 - pdf
Document iconQ2 2007
10 juli, 2007 - pdf
Document iconQ1 2007
10 april, 2007 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2006
28 februari, 2007 - pdf