Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Malin Ernestrand på telefon 0455-30 28 11 eller via e-post: malin.ernestrand@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

Document iconNGS Group AB: Delårsrapport januari-september 2018
8 november, 2018 - pdf

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 142 MSEK (168), en minskning med 15,7% (ökning med 12,4). För perioden januari-september uppgick nettoomsättningen till 465 MSEK (493), en minskning med 5,5% (ökning med 8,8).
   
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 5,7 MSEK (11,8), rörelsemarginal 4,0% (7,0). För perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till 26,5 MSEK (33,4), rörelsemarginal 5,7% (6,8).
   
 • Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 4,8 MSEK (8,9). För perioden januari-september uppgick resultatet till 20,6 MSEK (25,5).
   
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning för tredje kvartalet uppgick till 0,54 SEK (0,99). För perioden januari-september uppgick resultatet per aktie till 2,28 SEK (2,83).
   
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 1,8 MSEK (-10,9). För perioden januari-september uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till 12,0 MSEK (7,7).
   
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,6 MSEK (9,7). Outnyttjad check­kredit uppgick till 20,4 MSEK (25,7).

                       

VD-kommentar


Tredje kvartalet fortsatte att präglas av utmaningar inom delar av bemanningssegmentet, medan andra delar av verksamheten fortsätter utvecklas positivt. Vår verksamhet inom ledarförsörjning har en sund affär med god efterfrågan på våra tjänster. Sköterskebemanningen visar fortsatt tillväxt med goda marginaler medan läkarbemanningen har oförändrat låga marginaler och ett än mer restriktivt inköpsmönster hos våra kunder. Detta samman­taget resulterar i ett omsättningstapp om 16 procent jämfört med samma period föregående år.

Rörelsemarginalen från den operativa verksam­heten minskade från 5,7 procent i andra kvartalet till 4,0 procent i kvartal tre. Motsvarande period 2017 var marginalen 7,0 procent. Tappet härrör från en kombination av ett omsättningstapp inom läkarbemanningen och ett fluktuerande intäktsflöde mellan kvartalen inom segment Ledarförsörjning.

Inom segment Ledarförsörjning fortsätter den positiva utvecklingen för både SOURCE och Human Capital. Efterfrågan är god på både interims- och rekryteringstjänster bland alla kategorier av ekonomer samt på chefs­rekryteringar inom offentlig sektor. Utvecklingen i denna verksamhet skiftar över tid, dock utan ett underliggande trendskifte i den marknad vi befinner oss i. Vi ser fortsatt ett gott affärsläge inom detta segment.

Vi utvecklar vår verksamhet inom specialist­rekrytering och under kvartalet startade vi en satsning inom området juridik, där det finns en stark efterfrågan i marknaden. Efterfrågan finns både hos våra befintliga kunder och för oss nya områden att bearbeta. På motsvarande sätt gör vi satsningar inom nya områden avseende chefsrekrytering och socionombemanning.

Arbetet med att utveckla befintliga avtal och kunder är en viktig del av vår framgång, där vi inom sköterskebemanningen under kvartalet vuxit antalet nya kunder inom befintliga ramavtal. Detta är ett ständigt pågående arbete och är fortsatt fokus inom samtliga verksamhetsområden.

Utvecklingen inom läkarbemanningen är svår­bedömd i det korta perspektivet, men våra långsiktiga finansiella mål ligger fast över tid då flertalet av våra verksamheter utvecklas väl och har god potential att bidra till en starkare lönsamhet.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 klockan 13:15. Delårs­rapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

 

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

 

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128
Holländargatan 13, 111 36 Stockholm
Telefon 08-505 808 30
www.ngsgroup.se

Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 - pdf
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 - pdf
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 - pdf