Ring oss gärna! 08-505 808 30

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden gällande NGS Group.

Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra pressmeddelanden.
Skriv upp dig här »

Finner du inte det du söker, kontakta pressansvarig;
Malin Ernestrand på telefon 0455-30 28 11 eller via e-post: malin.ernestrand@ngsgroup.se

För IR frågor, kontakta;
Klas Wilborg på telefon 08-505 808 33 eller via e-post: klas.wilborg@ngsgroup.se

Document iconNGS Group AB: Bokslutskommuniké 2019
14 februari, 2020 - pdf

Fjärde kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 133 MSEK (160), en minskning med 16,9% (-16,0).

• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 3,6 MSEK (9,6), rörelsemarginal 2,7% (6,0).

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 påverkades positivt med 2,6 MSEK då avsättningar för tilläggsköpeskillingar upplöstes med sammanlagt 2,6 MSEK. Vidare har kostnader för vakanta lokaler i samband med flytt av koncernens kontor i Stockholm under våren 2019 kostnadsförts med 2,0 MSEK i fjärde kvartalet 2018.  Rensat för dessa engångsposter uppgick rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 till 9,0 MSEK med en rörelsemarginal på 5,7%.

• Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 2,7 MSEK (7,9).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för fjärde kvartalet uppgick till 0,29 SEK (0,88).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 1,4 MSEK (15,8).


Helåret i sammandrag

• Nettoomsättningen för helåret uppgick till 549 MSEK (625), en minskning med 12,2% (-8,5).

• Rörelseresultatet för helåret uppgick till 19,0 MSEK (36,2), rörelsemarginal 3,5 % (5,8).

Rörelseresultatet för helåret 2018 påverkades positivt med 6,6 MSEK då en avsättning för tilläggsköpeskilling upplöstes. Vidare har kostnader för vakanta lokaler i samband med flytt av koncernens kontor i Stockholm under våren 2019 kostnadsförts med 2,0. Rensat för dessa engångsposter uppgick rörelseresultatet för helåret 2018 till 31,6 MSEK med en rörelsemarginal på 5,1 %.

• Resultatet för helåret uppgick till 13,7 MSEK (28,5).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för helåret uppgick till 1,52 SEK (3,16).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under helåret till 23,3 MSEK (28,2).

• Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 2,9 MSEK (4,8). Outnyttjad checkkredit uppgick till 36,6 MSEK (35,8).

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas, föregående år var utdelningen 1 krona per aktie. Förslaget motiveras med att NGS under nuvarande marknadsförhållande skall bevara sin goda betalningsberedskap. Detta med hänsyn tagen främst till det svårbedömda läget inom vårdbemanning, där det är osäkert hur länge inköpsstopp och restriktivitet i beställningar kommer att bestå.


VD-kommentar

Årets fjärde kvartal innebär en fortsatt svag utveckling med omsättnings- och resultattapp jämfört med föregående år.

Verksamheten inom läkarbemanningen har under 2019 utvecklas väl men marknaden mattades av under årets sista månad. Sjuksköterskebemanningen har liksom under kvartal tre haft omsättningstapp, men med oförändrade marginaler. Under december månad införde ett antal regioner, däribland Region Stockholm, inhyrningsstopp på våra tjänster vilket gav ett markant avtryck på omsättningen. De inhyrningsstopp och uppsägningar som pågår diskuteras flitigt i media och läget framåt är svårbedömt. Med tanke på de stora vårdbehov som finns och kommer att finnas ser vi dock att det finns en underliggande långsiktig efterfrågan på våra tjänster.

Områdena socionomer och skola fortsätter att leverera i de upphandlade avtalen på en mycket konkurrensutsatt marknad, men där vi med våra starka varumärken behåller vår position. 

Verksamheten inom executive search stärktes under fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan, med en mer normal orderingång. Vårt goda renommé och våra skickliga konsulters insatser resulterade i ett ökat antal vunna affärer i kvartalet. Efterfrågan på specialister inom ekonomi och finans noterade en avmattning vilket resulterat i att utvecklingen jämfört med kvartal tre endast innebar en mindre omsättningsökning.

Kvartalet som helhet präglas av de inköpsstopp som infördes av flera av våra största kunder inom vårdbemanning. I dagsläget är det svårbedömt hur länge detta kommer att pågå och vi arbetar därför intensivt med att bredda vår marknad både geografiskt och i nya kundsegment.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör


Denna bokslutskommuniké är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 klockan 12:00. Bokslutskommunikén finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.


För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33


NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128

Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

Telefon 08-505 808 30

www.ngsgroup.se

Bilaga

Document iconQ2 2016
4 augusti, 2016 - pdf
Document iconQ1 2016
27 april, 2016 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2015
29 mars, 2016 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2015
17 februari, 2016 - pdf
Document iconQ3 2015
6 november, 2015 - pdf
Document iconLikviditetsgaranti avslutas
23 oktober, 2015 - pdf
Document iconAnders Sandvik ny HR-ansvarig
3 september, 2015 - pdf
Document iconQ2 2015
20 augusti, 2015 - pdf
Document iconQ1 2015
29 april, 2015 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2014
2 april, 2015 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2014
12 februari, 2015 - pdf
Document iconQ3 2014
23 oktober, 2014 - pdf
Document iconQ2 2014
19 augusti, 2014 - pdf
Document iconQ1 2014
24 april, 2014 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2013
3 april, 2014 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2013
20 februari, 2014 - pdf
Document iconQ3 2013
24 oktober, 2013 - pdf
Document iconQ2 2013
27 augusti, 2013 - pdf
Document iconQ1 2013
25 april, 2013 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2012
25 april, 2013 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2012
26 februari, 2013 - pdf
Document iconQ3 2012
23 oktober, 2012 - pdf
Document iconQ2 2012
28 augusti, 2012 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
24 april, 2012 - pdf
Document iconQ1 2012
24 april, 2012 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2011
12 april, 2012 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2011
10 januari, 2012 - pdf
Document iconQ3 2011
10 oktober, 2011 - pdf
Document iconQ2 2011
10 juli, 2011 - pdf
Document iconBolagsstämmokommuniké
29 april, 2011 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2010
22 april, 2011 - pdf
Document iconQ1 2011
10 april, 2011 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2010
10 januari, 2011 - pdf
Document iconQ3 2010
10 oktober, 2010 - pdf
Document iconQ2 2010
10 juli, 2010 - pdf
Document iconQ1 2010
10 april, 2010 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2009
31 mars, 2010 - pdf
Document iconQ4 2009
22 januari, 2010 - pdf
Document iconQ3 2009
23 oktober, 2009 - pdf
Document iconQ2 2009
21 augusti, 2009 - pdf
Document iconQ1 2009
29 april, 2009 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2008
22 april, 2009 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2008
22 mars, 2009 - pdf
Document iconQ3 2008
24 oktober, 2008 - pdf
Document iconQ2 2008
20 augusti, 2008 - pdf
Document iconQ1 2008
24 april, 2008 - pdf
Document iconÅrsredovisning 2007
31 mars, 2008 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2007
22 februari, 2008 - pdf
Document iconQ3 2007
10 oktober, 2007 - pdf
Document iconQ2 2007
10 juli, 2007 - pdf
Document iconQ1 2007
10 april, 2007 - pdf
Document iconBokslutskommuniké 2006
28 februari, 2007 - pdf