Ring oss gärna! 08-505 808 30

Femårsöversikt

Resultaträkning i TSEK 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoomsättning 619 417 682 872 625 152 548 633 432 201
Rörelseresultat 45 141 55 234 36 187 18 967 11 466
Resultat efter finansnetto 45 159 54 318 35 142 17 628 10 187
Årets resultat 34 971 43 199 28 490 13 685 8 148
Balansräkning i TSEK 2016 2017 2018 2019 2020
Anläggningstillgångar 145 147 218 573 218 511 233 412 228 613
Kortfristiga fordringar 89 893 116 305 106 668 89 785 75 948
Likvida medel 30 437 4 767 4 828 2 856 3 228
Summa tillgångar 265 477 339 645 330 007 326 053 307 789
Eget kapital 180 162 206 678 217 647 222 501 230 098
Långfristiga skulder 10 000 15 300 583 8 825 5 010
Kortfristiga skulder 75 315 117 367 111 777 94 727 72 681
Summa eget kapital & skulder 265 477 339 645 330 007 326 053 307 789
Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020
Rörelsemarginal % 7,3% 8,1% 5,8% 3,5% 2,7%
Vinstmarginal % 5,6% 6,3% 4,6% 2,5% 1,9%
Soliditet % 67,9% 60,9% 66,0% 68,2% 74,8%
Nettoskuldsättningsgrad 0,0% 26,1% 17,5% 13,7% 4,1%
Eget kapital per aktie SEK 79,87 22,94 24,12 24,66 25,50
Resultat per aktie SEK 15,62 4,79 3,16 1,52 0,90
Antal aktier vid periodens slut 2 126 334 9 022 868 9 022 868 9 022 868 9 022 868