Vårt hållbarhetsarbete

Vi vill bidra till en hållbar framtid

NGS Group en koncern som med alla våra ingående verksamheter på ett hållbart sätt värnar om vår ekonomiska existens, långsiktiga relationer, nära samarbeten, kommunikation och framförhållning. Detta anser vi skapar trygghet för alla parter. Vårt hållbarhetsarbete har sin grund i FNs mål 8, kring arbetsliv, arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt som är våra fokusområden.

Vi ser vår verksamhet som en viktig samhällsnyttig tjänst och styr därför med noggranna rutiner och beprövade metoder. Varje dag drivs vi av att prestera ännu bättre och vi blir lika glada varje gång en person kommer till sin rätt genom en ny tjänst eller ett nytt uppdrag.

I en tjänstesektor och i branscher som växer, med allt fler personer som vill ha mer flexibla och individanpassade upplägg, uppdrag och utmaningar är vi noga med vår kvalitetssäkring för trygga och utvecklande erbjudanden. Vår omfattande kompetens inom ledarförsörjning bidrar till att organisationer och företag på ett kvalificerat sätt snabbare kan finna rätt kompetens för att fortsätta växa och hantera utmaningar.

Vi verkar i en tid då företag och ledande befattningshavare har ett ökat ansvar för hur vår planet ska lämnas över till nästa generation. Våra beslut påverkar framtiden och med gemensamma ansträngningar tar vi vårt ansvar för att på ett strategiskt sätt och inom fastställda ramar, med transparens och kvalitetssäkring som grund, bidra på bästa sätt.

Läs våra hållbarhetsrapporter »

 

Vårt ansvarsfulla företagande

NGS Group arbetar för att på ett kvalitetssäkrat, effektivt och hållbart sätt skapa möjligheter och lösa problem. Vi arbetar långsiktigt och ansvarsfullt och tillämpar arbetssätt och metoder som tar sin utgångspunkt i människors behov och önskemål hos såväl våra kunder som våra medarbetare.

Vi följer de lagar och regler som gäller för vår verksamhet och våra branscher och ser till att vi har en väl fungerande organisation som kan fullgöra de skyldigheter vi har som bolag. God affärsetik är nödvändigt för ett ansvarsfullt företagande och en förutsättning för att våra kunder och intressenter ska vilja samarbeta med oss.

NGS Group med de dotterbolag som det berör är medlemmar i Kompetensföretagen, som är en del av Almega. Det är en kvalitetsstämpel som påvisar att vi följer specifika regelverk och arbetar för god etik mot våra kunder, medarbetare och samhälle.

Rekrytering av personal och tillsättning av uppdrag sker i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015, vilket innebär att vi har förankrade kvalitetsprocesser med syfte att säkerställa rätt medarbetare till rätt uppdrag och rätt tjänst.

Vårt sociala engagemang

Som arbetsgivare har vi skyldighet att ta vårt arbetsmiljöansvar samt att arbeta för att våra medarbetares mänskliga rättigheter såsom icke-diskriminering och anställningsrättigheter tillgodoses.

En av NGS Groups framgångsfaktorer är vår möjlighet att erbjuda intressanta tjänster och uppdrag och vi kan ofta skräddarsy dem åt våra kandidater och uppdragstagare. Vårt uppdrag som arbetsgivare är att säkerställa att vi kan erbjuda flexibla och utvecklande tjänster och uppdrag i en trygg och ansvarstagande organisation.

Våra medarbetare har en regelbunden dialog med sina konsultchefer i anslutning till varje nytt uppdrag. Vi för också regelbunden dialog med våra kunder för att säkerställa sunda arbetsförhållanden och för att snabbt kunna agera för våra medarbetares bästa. Inom rekrytering har vi gedigen uppföljning med kandidater kring hur tjänsten faller ut och arbetar med långsiktig uppföljning och aktiva kandidatbanker.

I vårt ledarskap utgår vi från att det ska vara nära till respektive chef och tydlighet kring arbetsuppgifterna och samverkan med arbetskamrater. Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning och utbildning. Våra policyer avseende jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö samt vår uppförandekod är alla viktiga i detta ständigt pågående arbete.

Vass
Vårt ansvar för miljön

NGS Group strävar efter att i alla delar av verksamheten göra val med hänsyn taget till miljön.

Inom NGS Group påverkar vi vårt avtryck på miljön bland annat genom resor, vår elförbrukning och våra val av leverantörer vid inköp av material och tjänster. Till största delen avgörs vår direkta miljöpåverkan av de resor som våra medarbetare gör i tjänsten. De flesta internmöten sker via videosamtal och telefon men våra konsulter är dagligen ute på uppdrag, vilket innefattar resor till och från dessa. Vi har en närhetsprincip, vilket innebär att vi alltid väljer den kvalificerade person som är närmast uppdraget, med hänsyn tagen till miljön och konsultens kompetens.

Vi arbetar systematiskt med att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan och att ständigt förbättra vår insikt i hur och på vilket sätt vi kan påverka miljön till det bättre.

Vi uppfyller lagar och förordningar samt samarbetar med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.