Omslagsbild
Årsstämma
Årsstämman är det högsta beslutande organet och beslutar bland annat om styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet och utdelning.

Årsstämman i NGS Group hålls i Stockholm under första halvåret varje år. Tid och plats för stämman meddelas senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman.

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och COVID-19 och för NGS aktieägares säkerhet, uppmanas alla aktieägare att inte delta personligen vid årsstämman den 2 juni 2020. Aktieägare ombeds istället att delta via ombud eller att rösta på distans genom poströstning. Formulär för poströstning till stämman, följ länken här:

Fullmakt till stämman, följ länken här: