Omslagsbild
Kalender

14 februari 2020
Bokslutskommuniké 2019

23 mars 2020
Årsredovisning 2019

24 april 2020
Q1 2020

2 juni 2020
Årsstämma, hålls hos NGS Group, Kungsgatan 12

16 juli 2020
Q2 2020

4 november 2020
Q3 2020

11 februari 2021
Bokslutskommuniké 2020

Femårsöversikt

Resultaträkning i TSEK20152016201720182019

Nettoomsättning 534 934 619 417 682 872 625 152 548 633
Rörelseresultat 36 244 45 141 55 234 36 187 18 967
Resultat efter finansnetto 36 181 45 159 54 318 35 142 17 628
Årets resultat 28 082 34 971 43 199 28 490 13 685

Balansräkning i TSEK20152016201720182019

Anläggningstillgångar 75 738 145 147 218 573 218 511 233 412
Kortfristiga fordringar 63 392 89 893 116 305 106 668 89 785
Likvida medel 53 328 30 437 4 767 4 828 2 856
Summa tillgångar 192 458 265 477 339 645 330 007 326 053
Eget kapital 138 865 180 162 206 678 217 647 222 501
Långfristiga skulder 2 288 10 000 15 300 583 8 825
Kortfristiga skulder 51 305 75 315 117 367 111 777 94 727
Summa eget kapital & skulder 192 458 265 477 339 645 330 007 326 053

Nyckeltal20152016201720182019

Rörelsemarginal % 6,8% 7,3% 8,1% 5,8% 3,5%
Vinstmarginal % 5,2% 5,6% 6,3% 4,6% 2,5%
Soliditet % 72,2% 67,9% 60,9% 66,0% 68,2%
Nettoskuldsättningsgrad 0,0% 0,0% 26,1% 17,5% 13,7%
Eget kapital per aktie SEK 65,31 79,87 22,94 24,12 24,66
Resultat per aktie SEK 13,21 15,62 4,79 3,16 1,52
Antal aktier vid periodens slut 2 126 334 2 126 334 9 022 868 9 022 868 9 022 868
Utdelningspolicy

Styrelsen har fastställt en utdelningspolicy som innebär att utdelningen ska uppgå till mellan 40 och 50 procent av koncernens resultat efter skatt, förutsatt att koncernens likviditet och finansiella ställning är tillräcklig för att driva koncernens verksamhet.

2015 2016 2017 2018 2019  2020
Utdelning kr/ aktie 5,60 6,25 7,00 2,00 1,00 0,00
Utdelning i Tkr 11 907 14 098 15 790 18 046 9 023 0
Utdelning i % av vinst 40% 50% 45% 42% 32% 0%
Antal aktier 2 126 334 2 126 334 2 255 717 9 022 868 9 022 868 9 022 868

 

Bolagsstyrning

Bolag som är noterade på en reglerad marknad måste följa Svensk kod för bolagsstyrning, en regelsamling för bolagsstyrning. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm vilket innebär att bolagskoden ska tillämpas av bolaget. Revisorns yttrande över Bolagsstyrningsrapporten finns att läsa i respektive års årsredovisning.

NGS -aktien

NGS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien noterades första gången på den reglerade börsen NGM Equity i mars 2002 och den 27 maj 2016 noterades aktien på Nasdaq Stockholm.

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2020 till 9 022 868 st (9 022 868). Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars 2020 till 3 170 st (3 550).

Siffror inom parentes avser föregående år.

Kursutveckling
Under 2020 har NGS aktie noterats som högst med SEK 21,50 (10 februari 2020) och som lägst SEK 13,00 (16 mars 2020). Slutkursen den 31 mars 2020 var SEK 14,50 (21,80).

Börsvärde
NGS totala börsvärde den 31 mars 2020 var 130,8 MSEK (196,7 MSEK).

Kursutveckling 2016-2020

NGS Aktiekurs Q1 2020

De största ägarna 31 mars 2020

-Antalet aktieägare uppgår till 3 170 stycken

  Ägare Antal % av röster
1.  Charlotte Pantzar Huth 2 678 808 29,7%
2.  Banque Pictet & Cie (Europe) SA 1 642 814 18,2%
3.  Avanza Pension 492 402 5,5%
4.  SEB AB, Luxembourg Branch 441 600 4,9%
5.  Fredrik Grevelius 440 000 4,9%
6.   Illuminator Holding AB 420 000 4,7%
7.  Per Odgren med familj 286 516 3,2%
8.  Juhler Holding A/S 186 426 2,1%
9.  Strawberry Capital AS 149 641 1,7%
10.  Mikael Gripsvik via bolag 129 538 1,4%
6 867 745 76,1%
11.  Övriga aktieägare 2 155 123 23,9%
 Totalt antal aktier 9 022 868 100,0%

 

Förvärv & avyttringar