Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS delårsrapport januari-mars 2018

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från delårsrapporten:

”2018 har inletts med både framgångar och utmaningar. Vi visar en nettotillväxt om 5,6 procent, men tappar i rörelsemarginal från 6,6 till 4,8 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Vår tillväxt härrör främst från sköterske­bemanningen samt från SOURCE, vårt senaste förvärv, verksamma inom chefs­rekrytering. Inom sköterskebemanningen råder en stark efterfrågan och vi finns representerade över hela landet med ett stort antal ramavtal, något som är av största vikt idag då fokus på kvalitet och uppföljning inom offentlig sektor blivit allt viktigare.

SOURCE fortsätter att utvecklas väl och presterar som förväntat under ett kvartal som traditionellt sett inom deras verksamhet inte är ett av de intensivare kvartalen. Detta medför att brutto­marginalen inom segment Ledar­försörjning endast stärks marginellt under första kvartalet, då SOURCE intäkter fluktuerar över året, medan kostnaderna är konstanta. Human Capital, den andra delen av segment Ledar­försörjning fort­sätter leverera på höga nivåer och presterar i nivå med motsvarande kvartal 2017. Verksamheten präglas av en stark efter­frågan både på rekryterings- och interimslösningar och vi ser en fortsatt stark tillväxtpotential. Inom chefs­rekryteringen har vi vunnit ett antal viktiga avtal under kvartalet och andra kvartalet har inletts positivt.

Det är inom bemanningsdelen som utmaningen finns. Sköterskebemanningen utvecklas alltjämt väl, men marknaden för läkar­bemanning har nått ett skifte. De låga marginaler som länge präglat branschen har fortsatt och vi har därmed valt bort ett antal uppdrag med detta som grund. Det minskar vår tillväxt, men ger oss en mer relevant och stabil affär på sikt. Detta i kombination med att landstingen blivit mer restriktiva med inhyrning gör att vi tappat både i volym och marginal. Samma scenario gäller för socionom­bemanningen, där vi i grunden har en sund affär men under kvartalet behövt strukturera om en del av verksamheten, vilket också påverkat vår rörelse­marginal.

De åtgärder vi gjort kommer påverka vår affär positivt framåt och med den nya tjänstemix NGS har genom de senaste årens förvärv, kommer vi också ha mer skiftande omsättning och rörelse­resultat över kvartalen än tidigare. Våra finansiella mål är satta med detta i åtanke och vi är övertygade om att vi kommer att leverera på dessa över tid.

Vår strategi som innefattar både organisk tillväxt och tillväxt via förvärv ligger fast, men som tidigare kommunicerats kommer vårt fokus under 2018 fortsatt vara på lönsamhets- snarare än omsättnings­drivande förvärv.

Jag är mycket nöjd med att vi tidigt började utveckla ett nytt segment inom Ledarförsörjning – ett område inom vilket vi avser fortsätta expandera. Den underliggande efterfrågan tror vi dock kommer ligga fast i våra övriga verksam­heter”.

Ingrid Nordlund, Verkställande direktör

Vill du ta del av Q1 Rapporten i sin helhet, följ länken här;

  1. Ingrid till hemsidan 1

Se alla nyheter »