Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS Q2 Rapport 2018

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”Årets andra kvartal har fortsatt i linje med utvecklingen från början av året. Vi har stark tillväxt inom vår sköterskebemanning och vår verk­samhet inom ledarförsörjning, men situationen med låga marginaler inom läkar­bemanningen är oförändrad. Vi har därför fortsatt välja bort affärer för att långsiktigt öka våra marginaler, vilket resulterat i ett omsättningstapp om 5,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelsemarginalen från den operativa verksam­heten har ökat från 4,8 procent i första kvartalet till 5,7 procent i andra kvartalet.

Inom segment Ledarförsörjning fortsätter den positiva utvecklingen för både SOURCE och Human Capital, med god efterfrågan på både interims- och rekryteringstjänster bland alla kategorier av ekonomer samt på chefs­rekryteringar inom offentlig sektor. Tillsammans växte vår specialist- och chefsrekrytering med 27 procent under kvartalet och rörelsemarginalen stärktes både jämfört med första kvartalet och motsvarande kvartal 2017. Viktiga ramavtal har under kvartalets tecknats med strategiskt viktiga kunder inom landsting och akademin.

Inom segment Bemanning fortsätter vår tillväxt inom den svenska delen av sköterske­bemanningen, som sträcker sig över hela landet. Vissa landsting har minskat sina beställningar, medan behovet ökat hos andra. Vår uppfattning är att med ett stort antal ramavtal som är vår grund är marknaden för sköterskebemanning fortsatt god. Inom läkarbemanningen finns det fortsatt gott om uppdrag, men med hård konkurrens om personalen och med låga marginaler som konsekvens har vi fortsatt på vår inslagna väg att avstå från affärer med för låg lönsamhet. Detta innebär ett omsättningstapp, men kommer bidra till ökande marginaler på sikt och ett effektivare arbetssätt. Att landstingen har blivit mer restriktiva med inhyrning bidrar också till ökande konkurrens och marginalpress i vissa regioner.

De organisationsförändringar som påbörjades i socionombemanningen under första kvartalet genomfördes fullt ut under kvartal två och vi har nu en organisation anpassad efter de förändrade marknadsvillkor som socionombemanningen behövt anpassa sig till under det senaste året. Som leverantör med en stor mängd ramavtal har vi nu en stabil, om än marginalpressad affär, inom detta område.

Vi ser en fortsatt god underliggande efterfrågan för majoriteten av våra tjänsteområden. Vår mix av bemanning och ledarförsörjning med rekrytering och interimslösningar gör att vi känner tillförsikt i våra finansiella mål och att leverera på dessa över tid. Vår förvärvsstrategi ligger fast och som tidigare kommenterats är vårt fokus under 2018 på kompletterade lönsamhetsförvärv snarare än omsättningsdrivande dito.”

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

  1. Ingrid till hemsidan 1

Se alla nyheter »