Ring oss gärna! 08-505 808 30

NGS Q3 Rapport 2018

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”Tredje kvartalet fortsatte att präglas av utmaningar inom delar av bemanningssegmentet, medan andra delar av verksamheten fortsätter utvecklas positivt. Vår verksamhet inom ledarförsörjning har en sund affär med god efterfrågan på våra tjänster. Sköterskebemanningen visar fortsatt tillväxt med goda marginaler medan läkarbemanningen har oförändrat låga marginaler och ett än mer restriktivt inköpsmönster hos våra kunder. Detta samman­taget resulterar i ett omsättningstapp om 16 procent jämfört med samma period föregående år.

Rörelsemarginalen från den operativa verksam­heten minskade från 5,7 procent i andra kvartalet till 4,0 procent i kvartal tre. Motsvarande period 2017 var marginalen 7,0 procent. Tappet härrör från en kombination av ett omsättningstapp inom läkarbemanningen och ett fluktuerande intäktsflöde mellan kvartalen inom segment Ledarförsörjning.

Inom segment Ledarförsörjning fortsätter den positiva utvecklingen för både SOURCE och Human Capital. Efterfrågan är god på både interims- och rekryteringstjänster bland alla kategorier av ekonomer samt på chefs­rekryteringar inom offentlig sektor. Utvecklingen i denna verksamhet skiftar över tid, dock utan ett underliggande trendskifte i den marknad vi befinner oss i. Vi ser fortsatt ett gott affärsläge inom detta segment.

Vi utvecklar vår verksamhet inom specialist­rekrytering och under kvartalet startade vi en satsning inom området juridik, där det finns en stark efterfrågan i marknaden. Efterfrågan finns både hos våra befintliga kunder och för oss nya områden att bearbeta. På motsvarande sätt gör vi satsningar inom nya områden avseende chefsrekrytering och socionombemanning.

Arbetet med att utveckla befintliga avtal och kunder är en viktig del av vår framgång, där vi inom sköterskebemanningen under kvartalet vuxit antalet nya kunder inom befintliga ramavtal. Detta är ett ständigt pågående arbete och är fortsatt fokus inom samtliga verksamhetsområden.

Utvecklingen inom läkarbemanningen är svår­bedömd i det korta perspektivet, men våra långsiktiga finansiella mål ligger fast över tid då flertalet av våra verksamheter utvecklas väl och har god potential att bidra till en starkare lönsamhet.”

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

  1.  Ingrid Nordlund är VD för NGS Group.

Se alla nyheter »