Bolagsordning

Bolagsordning i NGS Group AB (publ), org. nr. 556535-1128

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är NGS Group Aktiebolag (publ). Bolaget skall vara publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Bolagets verksamhet

Bolaget skall utveckla onoterade bolag i tillväxtbranschen, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Vidare skall bolaget bedriva förmedling av personal, personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom förskola, skola och hälso- och sjukvård inklusive psykiatri samt utbildning och konsultverksamhet inom samtliga dessa områden. Bolaget skall även bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 22.557.171 kronor, högst 90.228.684 kronor.

§ 5 Antalet aktier och aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 9.022.868 stycken, högst 36.091.472 stycken. Endast ett aktieslag skall finnas.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre till sex ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma en eller två revisorer med högst två suppleanter eller högst två revisionsbolag.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 9 Kallelse

Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att deltaga i bolagsstämman skall aktieägare ha anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1.       Stämmans öppnande.

2.       Val av ordförande vid stämman.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.       Godkännande av dagordningen.

5.       Val av en eller två justeringsmän.

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

8.       Beslut om

(a)       fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

(b)      dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast­ställda balansräkningen,

(c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9.       Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

10.   Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisor och eventuellt revisorssuppleant.

11.   Annat ärende, som ankommer på stämman enligt ABL (2005:551) eller bolagsord­ningen.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

_______________________

Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 23 april 2021.