Vårt hållbarhetsarbete

En unik position att göra skillnad

Grunden i vårt hållbarhetsarbete utgår från ett hållbart företagande där lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand och genomsyrar samtliga delar av vår verksamhet. Det innebär bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden och affärer fria från mutor, jäv och korruption. Det innebär också respekt för mänskliga rättigheter och en hållbart anpassad affärsmodell som möjliggör för oss att leverera värde för våra kunder såväl som för samhället i stort.

Mot bakgrund av vår affärsmodell, verksamhets art och väsentlighetsanalys kommer våra möjligheter att påverka och göra skillnad genom vårt hållbarhetsarbete främst beröra områden som behandlar social hållbarhet och arbetsliv. Som specialister med expertkompetens inom rekrytering och individuell matchning har vi inom detta hållbarhetsområde goda förutsättningar att aktivt bidra till ett samhälle som är hållbart såväl socialt som miljö- och affärsmässigt.

Vårt största bidrag uppstår främst i vårt direkta sammanhang med våra egna medarbetare och i vår relation med våra kunder, kandidater och leverantörer. Vi fokuserar och presenterar vårt aktiva bidrag inom nedanstående områden.

Läs våra hållbarhetsrapporter »
Hållbar arbetsgivare

För att bidra till långsiktigt värdeskapande fokuserar vi på hållbarhet inifrån och ut genom att se till att våra medarbetare har bästa möjliga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att positiva upplevelser i arbetet såsom trivsel, relationer, meningsfulla arbetsuppgifter tillsammans med stor möjlighet att individuellt kunna påverka sin arbetsvardag och känna sig delaktig – ökar välmående hos alla våra medarbetare och är en förutsättning för att må väl och prestera på arbete såväl som livet i stort.

Vår ambition är att främja framväxten av en mer innovativ och dynamisk arbetsmarknad. Genom ett nära samarbete med våra konsulter och kandidater samt med lyhördhet för varje individs önskemål eftersträvar vi att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

För oss är det självklart att ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare också innebär att vår arbetsplats ska vara hållbar för både våra medarbetare och miljön. Genom medvetna val, smart resursanvändning och val av transporter vid resor, arbetar vi för att göra vårt klimatavtryck så litet som möjligt, utan att göra avkall på goda arbetsförhållanden för våra anställda.

Hållbar kompetensförsörjning

NGS vision är att vara en samlingsplats för kompetens och kunskap för förnyelse av den nordiska arbetsmarknaden. Vårt mål är att samhälle, organisationer och människor ska växa tillsammans på ett hållbart och kvalitetssäkrat sätt. Genom att tillsätta och rekrytera de mest lämpade personerna medverkar vi varje dag till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad där vi bidrar till våra kunders framgång såväl som till människors professionella utveckling.

NGS ska på ett kvalitativt sätt förenkla och förbättra vardagen för våra kunder. Vi ska vara den mest kvalificerade leverantören av chefsrekryteringar inom offentlig sektor och ledande rekryteringspartner i övriga sektorer vi är verksamma inom.

Inom vård, socialtjänst och skola ska vi vara en trygg och pålitlig leverantör vid de olika bemanningslösningar som krävs för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera. Detta gör vi genom en nära dialog och relation med våra kunder samt med hög kompetens och kunskap om de specifika tjänsteområden vi bemannar och rekryterar till.

I dagens samhälle finns ett stort behov av flexibla kompetensförsörjningslösningar som skapar grunden för en konkurrenskraftig verksamhet. NGS uppdrag är bland annat att förmedla kompetens inom bristyrken och hjälpa kunder med att bemanna och rekrytera till de uppdrag som kunden själv inte har möjlighet att tillsätta vid kortsiktiga eller varaktiga behov. NGS styrka är att vara en länk mellan de medarbetare som finns tillgängliga på arbetsmarknaden och de kunder som har ett personalbehov att fylla.

Genom att vara en koncern inom bemanning, rekrytering, interim och executive search bidrar vi till diversifiering och innovation. Vi vet att med våra system och kvalitetsrutiner bidrar vår verksamhet till högre förädlingsvärde. I våra uppdrag ser vi till uppdragstagarens kompetens och uppdragsgivarens behov och kan matcha dessa för att nå en högre arbetsintensitet, hög kvalitet i arbetet och ökad effektivitet.

Hållbart samhälle

Som en ledande nordisk koncern inom rekrytering och bemanning består våra verksamheter av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Med den samlade kunskapen hos alla våra medarbetare har vi en unik position idag där vi kan erbjuda branschledande expertis och genom vår affär bidra till att både samhälle, organisationer och individer kan växa och utvecklas.

Verksamma i Norden har vi förmånen att leva och verka i samhällen som präglas av samhörighet, ansvarstagande och demokrati. Välståndet byggs på marknadsekonomisk grund och den offentliga sektorn är en viktig del i att förverkliga målsättningen att alla ska få tillgång till samhällstjänster som präglas av likvärdighet, kvalitet och förutsägbarhet.

Som ett viktigt led i att stötta och bidra till likvärdig kvalitativ och förutsägbar tillgång till samhällstjänster inom skola, vård och socialtjänst, vet vi att våra bemanningsverksamheter spelar en betydande roll. Genom vår affär skapar vi värden för samhället och genom att göra vår affär hållbar och växande tror vi att vi på bästa sätt kan bidra till en global och hållbar värld som efterlämnar tillgångar och möjligheter för framtida generationer.