Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består av två ledamöter: Bertil Johanson (ordförande) och Johan Renvall.

Ersättningsutskottet ska före beslut i styrelsen:
– granska instruktioner för Ersättningsutskottet,
– granska förslag till ersättningsprinciper,
– granska förslag till ersättning och anställningsvillkor för VD,
– granska förslag till ersättning och andra anställningsvillkor för ledningsgruppen

Ersättningsutskottet ska:
– vara ansvarig för beredning av styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt styrelsens arbete i att säkerställa att NGS har marknadsmässiga ersättningar till sina anställda,

– följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,

– följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget,

– inför årsstämman upprätta en redogörelse för huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och, om riktlinjerna inte följts, ange skälen till avvikelsen samt lägga fram redogörelsen för styrelsen,

– tillse att NGS revisor i god tid ges möjlighet att granska huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts sedan förra årsstämman, samt senast tre veckor inför årsstämman lämnar en redogörelse över sin granskning.