Finansiell översikt

NGS finansiella mål
  • Nettoomsättningstillväxt: 10% organiskt och genom förvärv över tid
  • Rörelsemarginal: 7% över tid
  • Aktieutdelning: 40-50% av resultat efter skatt
  • Nettoskuldsättning: max 50% av eget kapital

 

Femårsöversikt
Uppföljning av finansiella mål 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoomsättningstillväxt 10% -9% -12% -21% 15%
Rörelsemarginal 8% 6% 3% 3% 4%
Aktieutdelning 42% 32% 0% 0% 0%
Nettoskuldsättning 26% 18% 14% 4% 7%
Resultaträkning i TSEK 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoomsättning 682 872 625 152 548 633 432 201 495 902
Rörelseresultat 55 234 36 187 18 967 11 466 18 393
Resultat efter finansnetto 54 318 35 142 17 628 10 187 16 792
Årets resultat 43 199 28 490 13 685 8 148 13 175
Balansräkning i TSEK 2017 2018 2019 2020 2021
Anläggningstillgångar 218 573 218 511 233 412 228 613 236 996
Kortfristiga fordringar 116 305 106 668 89 785 75 948 101 506
Likvida medel 4 767 4 828 2 856 3 228 3 586
Summa tillgångar 339 645 330 007 326 053 307 789 342 088
Eget kapital 206 678 217 647 222 501 230 098 243 648
Långfristiga skulder 15 300 583 8 825 5 010 7 982
Kortfristiga skulder 117 367 111 777 94 727 72 681 90 458
Summa eget kapital & skulder 339 645 330 007 326 053 307 789 342 088
Nyckeltal 2017 2018 2019 2020 2021
Rörelsemarginal % 8,1% 5,8% 3,5% 2,7% 3,7%
Vinstmarginal % 6,3% 4,6% 2,5% 1,9% 2,7%
Soliditet % 60,9% 66,0% 68,2% 74,8% 71,2%
Nettoskuldsättningsgrad 26,1% 17,5% 13,7% 4,1% 6,7%
Eget kapital per aktie SEK 22,94 24,12 24,66 25,50 27,00
Resultat per aktie SEK 4,79 3,16 1,52 0,90 1,46
Antal aktier vid periodens slut 9 022 868 9 022 868 9 022 868 9 022 868 9 022 868