Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av två ledamöter: Bertil Johanson (ordförande) och Helene Jansbo.

Revisionsutskottet ska före beslut i styrelsen:
– granska instruktioner för Revisionsutskottet,
– granska förslag till Finanspolicy,
– granska förslag till försäkringsskydd.

Revisionsutskottet ska:
– vara ansvarig för beredning av styrelsens arbete i att säkerställa kvalitén i NGS finansiella rapporter,
– behandla frågor om intern kontroll över finansiell rapportering och regelefterlevnad avseende såväl externa som interna regelverk som reglerar NGS verksamhet,
– hålla regelbunden kontakt med externa revisorer för NGS, vara informerad om syftet och omfattningen av revisionen och diskutera synen på NGS risker,
– bevaka att nödvändiga åtgärder görs med anledning av rapporterade iakttagelser från revisorerna,
– granska finansiella rapporter med speciellt fokus på nya eller ändrade redovisningsprinciper,
– fastställa riktlinjer för andra tjänster än revision som de externa revisorerna kan erbjuda NGS,
utvärdera de externa revisorernas arbete och oberoende, därefter informera valberedningen om resultatet av sådan utvärdering,
– stödja valberedningen med förslag till revisorer som ska väljas vid bolagsstämman och revisionskostnad, vilken beslutas på samma stämma,
– behandla utfallet av de granskningar av NGS ISO-certifierade finansiella processer som årligen genomförs av en extern leverantör och de externa revisorerna.