Ring oss gärna! 08-505 808 30

AKTUELLT

NGS delårsrapport januari-mars 2018

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från delårsrapporten:

”2018 har inletts med både framgångar och utmaningar. Vi visar en nettotillväxt om 5,6 procent, men tappar i rörelsemarginal från 6,6 till 4,8 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Vår tillväxt härrör främst från sköterske­bemanningen samt från SOURCE, vårt senaste förvärv, verksamma inom chefs­rekrytering. Inom sköterskebemanningen råder en stark efterfrågan och vi finns representerade över hela landet med ett stort antal ramavtal, något som är av största vikt idag då fokus på kvalitet och uppföljning inom offentlig sektor blivit allt viktigare.

SOURCE fortsätter att utvecklas väl och presterar som förväntat under ett kvartal som traditionellt sett inom deras verksamhet inte är ett av de intensivare kvartalen. Detta medför att brutto­marginalen inom segment Ledar­försörjning endast stärks marginellt under första kvartalet, då SOURCE intäkter fluktuerar över året, medan kostnaderna är konstanta. Human Capital, den andra delen av segment Ledar­försörjning fort­sätter leverera på höga nivåer och presterar i nivå med motsvarande kvartal 2017. Verksamheten präglas av en stark efter­frågan både på rekryterings- och interimslösningar och vi ser en fortsatt stark tillväxtpotential. Inom chefs­rekryteringen har vi vunnit ett antal viktiga avtal under kvartalet och andra kvartalet har inletts positivt.

Det är inom bemanningsdelen som utmaningen finns. Sköterskebemanningen utvecklas alltjämt väl, men marknaden för läkar­bemanning har nått ett skifte. De låga marginaler som länge präglat branschen har fortsatt och vi har därmed valt bort ett antal uppdrag med detta som grund. Det minskar vår tillväxt, men ger oss en mer relevant och stabil affär på sikt. Detta i kombination med att landstingen blivit mer restriktiva med inhyrning gör att vi tappat både i volym och marginal. Samma scenario gäller för socionom­bemanningen, där vi i grunden har en sund affär men under kvartalet behövt strukturera om en del av verksamheten, vilket också påverkat vår rörelse­marginal.

De åtgärder vi gjort kommer påverka vår affär positivt framåt och med den nya tjänstemix NGS har genom de senaste årens förvärv, kommer vi också ha mer skiftande omsättning och rörelse­resultat över kvartalen än tidigare. Våra finansiella mål är satta med detta i åtanke och vi är övertygade om att vi kommer att leverera på dessa över tid.

Vår strategi som innefattar både organisk tillväxt och tillväxt via förvärv ligger fast, men som tidigare kommunicerats kommer vårt fokus under 2018 fortsatt vara på lönsamhets- snarare än omsättnings­drivande förvärv.

Jag är mycket nöjd med att vi tidigt började utveckla ett nytt segment inom Ledarförsörjning – ett område inom vilket vi avser fortsätta expandera. Den underliggande efterfrågan tror vi dock kommer ligga fast i våra övriga verksam­heter”.

Ingrid Nordlund, Verkställande direktör

Vill du ta del av Q1 Rapporten i sin helhet, följ länken här;

Bokslutskommuniké 2017

Här följer Ingrid Nordlunds VD-kommentar från rapporten:

”2017 avslutades med NGS starkaste kvartal någonsin, både vad gäller omsättning och rörelseresultat. Under årets fjärde kvartal nådde vi 14,1 procents tillväxt och stärkte vår rörelse­marginal jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen för den operativa verksamheten uppgick till 8,8 procent. Nettoomsättningstillväxten på helåret var 10,2 procent och rörelsemarginalen 7,4 procent för den operativa verksam­heten, vilket är i nivå med våra finansiella mål om lönsam tillväxt.

Förbättringen av rörelsemarginalen härrör främst från segmentet Ledarförsörjning som växte med 82 procent under kvartalet. Detta är en effekt av förvärvet av SOURCE men också av att marknaden fortsätter att präglas av en stark efterfrågan på flertalet kategorier av ekonomer. Både chefs- och specialistrekryteringen har historiskt sett haft starka månader under slutet av året för att ha en lugnare start under näst­kommande kvartal. Med NGS strategiska beslut om det nya segmentet Ledarförsörjning kommer vi att ha en verksamhet som fluktuerar mer över tid än vad som varit fallet tidigare.

I segmentet Bemanning nådde vi störst tillväxt inom sköterskebemanningen, som växte med bibehållen och god lönsamhet. Trots stora volymer att utgå från lyckades vi leverera ytterligare ett kvartal av tillväxt både hos befintliga och nya kunder samt i nya tjänstekategorier. Läkarbemanningen fortsatte också att visa tillväxt men med fortsatt pressade marginaler. Detta, i kombination med verksamhetsområde Skolas lägre volymer, gör att segment Bemanning hade något lägre rörelse­resultat och rörelse­marginal jämfört med motsvarande period 2016. Inom verksamhets­område Social­tjänst fortsatte integreringen av våra nya verksamheter, med fortsatt ökade krav på ramavtal i marknaden.

Efter ett kvartal som präglats av stark efterfrågan men också av större restriktivitet än tidigare hos våra kunder inom landstingen är jag mycket nöjd med den tillväxt NGS presterar. Vår nyligen genomförda kundundersökning visar på att våra kunder är nöjda och detta ser vi som en bekräftelse på värdet av vårt idoga kvalitetsarbete. Vår strategi att växa inom nya segment för att säkra en långsiktigt lönsam tillväxt har fallit väl ut och under 2018 kommer vi arbeta vidare med att utveckla affärsmöjligheter mellan verksam­heterna samt fortsatt ha kompletterande förvärv som mål”.

Ingrid Nordlund – Verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken till Rapporter här.

NGS Q3 rapport 2017

Ingrid Nordlunds VD-kommentar gällande NGS Q3 rapport:

 ”Under 2017 års tredje kvartal hade NGS en tillväxt om drygt 12 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen var 7 procent, vilket är i nivå med vårt långsiktiga finansiella mål.

Tillväxten härrör från majoriteten av NGS olika verksamhetsområden. Segmentet Ledar­försörjning växte med 59 procent under kvartalet. Detta är en effekt av förvärvet av SOURCE men också av att kvartalet präglades av en stark efterfrågan på flertalet kategorier av ekonomer och trots sommarsäsongen växte vi med en ökning inom rekryteringsdelen. SOURCE, med inriktning på executive search inom offentlig sektor, hade som förväntat ett lugnare kvartal men har under perioden tecknat ett antal viktiga ramavtal. Som en effekt av nya förvärv och en ökad andel rekryteringar än interimslösningar under kvartalet har rörelseresultatet för segmentet ökat och rörelsemarginalen stärkts.

I segmentet Bemanning nådde vi starkast tillväxt inom sköterskebemanningen, som växte med bibehållen och god lönsamhet. Läkarbemanningen fortsatte också att visa tillväxt men med lägre marginaler. Detta i kombination med verksamhetsområde Skolas låga volymer under sommaren gjorde att segment Bemanning trots en tillväxt om 8 procent tappade rörelsemarginal jämfört med motsvarande period 2016. Inom verksamhets­området Socialtjänst fortsatte integreringen mellan vårt nya förvärv och NGS befintliga verksamhet, med fortsatt ökade krav på ramavtal i marknaden.

Perioden blev NGS starkaste tredje kvartal någonsin – både vad gäller omsättning och rörelseresultat. Trots en mycket god arbetsmarknad för samtliga våra kandidat- och konsultkategorier lyckades vi tack vare våra etablerade varumärken, attraktiva uppdrag och ramavtal hos våra kunder samt intensiva rekryteringssatsningar visa tillväxt. Detta i kombination med våra nya förvärv gör att vi i kvartalet når en tillväxt som är högre än vårt långsiktiga mål.”

Ingrid Nordlund – Verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken här

NGS delårsrapport januari-juni 2017

Ingrid Nordlunds VD-kommentar gällande NGS Q2:

 ”2017 års andra kvartal var intensivt med tre genomförda förvärv. Med de nya förvärven fortsätter vi vår expansion inom nya tjänste­områden. Under kvartalet växte vi med 8 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vi hade en rörelsemarginal om 6,7 procent, vilket fortsatt är strax under vårt långsiktiga mål om 7 procent.

 I maj tillträdde vi Socionomuthyrning i Sverige AB och kompletterade därmed det förvärv som gjordes under förra året. Synergier vad gäller försäljning och processer har varit omedelbara och med bolagens delvis olika inriktning har vi breddat vårt erbjudande både mot våra kunder och vår personal. Socionomuthyrning har utvecklats som förväntat i kvartalet och med en mängd nya ramavtal som tecknats är vi väl rustade inför den formalisering av marknaden som kännetecknat det senaste året.

SOURCE med dotterbolag och Klona förvärvades i juni och har under den första månaden som en del av NGS presterat över förväntat. Verksamheten – executive search och chefsrekrytering, med tyngdpunkt inom offentlig sektor, men även till det privata näringslivet, utgör nu en del av NGS segment Ledarförsörjning. Omfattningen på denna verksamhet, liksom den hos Human Capital, skiftar över året och juni är vanligtvis en månad med stora volymer med tanke på de rekryteringar som ska slutföras innan sommaren. Med en omfattande bas av ramavtal och stora behov av personal inom både offentlig och privat sektor ser vi en fortsatt god efterfrågan på dessa tjänster över tid.

Vår svenska sköterskebemanning fortsätter utvecklas väl både vad gäller volym och sunda marginaler, medan läkarbemanningen uppvisar tillväxt men med lägre marginal än mot­svarande kvartal föregående år. Verksam­hetsområde Skola fortsätter tappa i volym på grund av brist på personal, vilket påverkar vår rörelsemarginal negativt.

Med våra nya förvärv med oss in i nästa kvartal ser jag fram emot att integrera och utveckla dessa tillsammans med övriga NGS och därmed fortsätta skapa förutsättningar för tillväxt under lönsamhet för vår koncern enligt våra mål och vår strategi.”

Ingrid Nordlund – Verkställande direktör

Vill du ta del av rapporten i sin helhet, följ länken här

NGS förvärvar ytterligare två företag inom ledarförsörjning

NGS Group fortsätter utveckla sin verksamhet och förvärvar ytterligare två företag inom segmentet Ledarförsörjning och executive search. Från och med 1 juni ingår SOURCE Recruitment Sweden AB och Klona Rekrytering i NGS Koncernen.

SOURCE är verksamma inom ledarförsörjning till den offentliga sektorn. Företaget grundades av Lars Elveback och Björn Torstensson år 1998 som tillsammans drivit bolaget framgångsrikt sedan dess. Bolaget omsatte 2016, 35,4 Mkr med ett rörelseresultat om 8,1 Mkr. I SOURCE ingår dotterbolagen Decennium3 Nordic AB och SOURCE D3 Finland OY.

Klona grundades år 2014 av Lisa Mastalir, VD och Karin Rudhag, vice VD, båda med lång erfarenhet från executive search och urval. De kommer tillsammans fortsätta driva verksamheten. Klona omsatte 2016 5,9 Mkr med ett rörelseresultat om 1,0 Mkr.

Lars Elveback, VD och Björn Torstensson, vice VD, kommer fortsatt vara drivande krafter i verksamheten och utgöra bolagets ledning.

Ingrid Nordlund, VD för NGS Group säger:
”Vi gjorde vårt första förvärv inom segmentet ledarförsörjning våren 2016 och har sedan dess sökt kompletterande förvärv för att stärka vår position på marknaden och vårt erbjudande till våra kunder. I och med förvärven av SOURCE och Klona utökar NGS sitt tjänsteutbud och sin geografiska marknadstäckning. I likhet med delar av NGS är SOURCE fokuserat på offentlig sektor och det finns många gemensamma nämnare både vad gäller arbetsmetoder och förhållningssätt. Klona är ett Göteborgsbaserat bolag och i och med förvärvet ökar nu NGS möjligheter att växa i denna region även inom vår befintliga verksamhet inom ledar- och specialistrekrytering. På motsvarande sätt blir nu även Finland en ny marknad för NGS. Vi ser ett stort antal synergier och utvecklingsmöjligheter för det befintliga NGS och för de nu förvärvade bolagen.

Jag är väldigt glad att kunna offentliggöra dessa förvärv, som både kommer att bredda och stärka NGS verksamhet inom segmentet Ledarförsörjning, Förvärven är i linje med vår strategi att växa såväl organiskt som genom förvärv, där de förvärvade bolagen ska vara nischade och unika inom sina respektive segment. SOURCE och Klonas gedigna kunnande och branscherfarenhet tillför ny kompetens till NGS och är efterlängtade förvärv som möjliggör för oss att fortsätta utveckla vårt segment Ledarförsörjning”.

Vi önskar härmed våra nya kollegor på SOURCE och Klona välkommen till NGS-familjen.

Nästa sida »