Bolagsstyrning

Bolag som är noterade på en reglerad marknad måste följa Svensk kod för bolagsstyrning, en regelsamling för bolagsstyrning. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm vilket innebär att bolagskoden ska tillämpas av bolaget. Revisorns yttrande över Bolagsstyrningsrapporten finns att läsa i respektive års årsredovisning.