Bolagsstämma

Årsstämman är det högsta beslutande organet och beslutar bland annat om styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet och utdelning.

Årsstämman i NGS Group hålls i Stockholm under första halvåret varje år. Tid och plats för stämman meddelas senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag senast sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman.

Fullmakt till stämman: Fullmaktsformulär

Valberedning

Valberedning
Krister Huth, ordförande
Bertil Johanson
Erik Dyrmann Juhler

För kontakt med valberedningen, går det bra att skicka e-post till info@ngsgroup.se eller ringa 08-505 808 30.

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess att arbetet är slutfört så ska valberedningen sammankallas för att utse en ny oberoende ledamot. Behöver ordföranden av valberedningen ersättas så utser valberedningen inom sig en ny ordförande för tiden in till nästa årsstämma. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen.

 

 

Dokument 2023 2023
Dokument 2022 2022
Dokument 2021 2021
Dokument 2020 2020
Dokument 2019 2019
Dokument 2018 2018
Dokument 2017 2017